Herring Meeting 2023

 
W ubiegły piątek (19 maja 2023 r.) odbyło się 26. spotkanie biznesu morskiego „Herring Szczecin 2023”, które jak zwykle jest okazją do spotkania osób z branży shippingowej i transportowej.
 
Jak co roku, wśród uczestników nie zabrakło zespołu naszej Kancelarii.
 
 
/SEK/

Wygrana w międzynarodowym procesie odszkodowawczym

Z dużą radością informujemy, że zespół naszej Kancelarii wygrał w obu instancjach proces wszczęty przeciwko naszemu Klientowi (spółce z o.o.) przez międzynarodową grupę ubezpieczeniową.

Przedmiotem sporu było wysokie odszkodowanie jakiego zagraniczny ubezpieczyciel towaru dochodził od naszego Klienta. Powodowa spółka twierdziła, że wypłaciła odszkodowanie za sprzęt samochodowy, który został sprzedany w południowej Europie do jednego z państw bałtyckich. Jednakże towar ostatecznie zaginął bez śladu, a jedną z hipotez branych pod uwagę była kradzież przez fałszywego przewoźnika.

Okoliczności sprawy stawiały naszego Klienta w trudnej pozycji, a sprawę dodatkowo komplikował fakt, że drugi ubezpieczyciel – tym razem z zakresu OC naszego Klienta – odmówił ochrony i pokrycia ewentualnego odszkodowania. W praktyce oznaczało to, że 100% roszczenia dochodzonego przez podmiot zagraniczny nasz Klient musiałby zapłacić z własnej kieszeni w razie przegrania procesu.

W toku analizy sprawy nasz zespół opracował jednak dodatkowy argument do obrony – bazujący m.in. na naszym doświadczeniu w sprawach transgranicznych. Okazało się bowiem, że składając pozew wierzyciel zagraniczny pominął istotny aspekt wykazania, iż faktycznie nabył roszczenie, które rzekomo wcześniej przysługiwało właścicielowi towaru (ubezpieczonemu).

Argument ten został uwzględniony przez Sąd Okręgowy, który podzielił nasze wątpliwości oraz zgodził się z argumentami Kancelarii, że ciężar wykazania tzw. legitymacji czynnej spoczywał na powodowym ubezpieczycielu, czego jednak ten ostatni nie wykonał. Z tej przyczyny powództwo zostało oddalone, a na rzecz naszego Klienta zostały zasądzone koszty procesu.

W apelacji ubezpieczyciel próbował twierdzić, że nabycie roszczeń nastąpiło z mocy prawa (obcego), ale Sąd Apelacyjny podzielił pogląd naszej Kancelarii, że problem nie polegał na wykładni prawa obcego, lecz na niedostarczeniu przez ubezpieczyciela dowodów na to, że między ubezpieczycielem i jego agentem istniała taka relacja kontraktowa, że w ogóle można było mówić o subrogacji ustawowej. W rezultacie, Sąd Apelacyjny oddalił apelację i zasądził na rzecz naszego Klienta także koszty postępowania drugoinstancyjnego.

Wyrok oddalający powództwo jest  prawomocny. Sprawę z ramienia naszej Kancelarii prowadził mec. Maciej Grudziński i apl. radc. Adrianna Kasprzyk.

/SEK/

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim

W dniu 25 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wpłyną m.in. na branżę offshore.

Jak podano, celem nowelizacji jest w szczególności poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

W ustawie o bezpieczeństwie morskim zostaną wprowadzone między innymi następujące zmiany:

  • rozszerzeniu ulegnie zakres upoważnienia do wydania rozporządzeń o wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz w celu ustandaryzowania procesu sporządzenia i oceny ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na systemy obronności państwa,
  • minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zyska upoważnienie do powierzenia uznanej organizacji (w drodze umowy) dokonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom innym niż jachty o długości do 24 m i statki rybackie o długości do 24 m. Jednocześnie na upoważnioną uznaną organizację nałożony będzie obowiązek uzyskania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie upoważnienia,
  • wprowadzono obowiązek przeprowadzenia dodatkowego audytu armatora po zatrzymaniu dwóch eksploatowanych przez niego statków w okresie 24 miesięcy.

 

Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany także w 12 innych ustawach, w tym w ustawie o portach i przystaniach morskich przewidziano upoważnienie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wskazania w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu.

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, dla których przewidziano wydłużenie vacatio legis.

 

/JF/

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

 

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były spędzone w gronie najbliższych oraz przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2023 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.

 

Zespół RG & Co.

Seminarium dot. Offshore Wind i Shipbuilding w Kołobrzegu

 

Mecenas Maciej Grudziński był jednym z prelegentów na ubiegłotygodniowej konferencji organizowanej przez Zachodniopomorski Klaster Morski, która odbyła się w Kołobrzegu. Tematem przewodnim seminarium był rozwój morskiej energetyki wiatrowej w kontekście m.in. planowanej lokalizacji portu instalacyjnego oraz produkcji turbin w Polsce.

Mecenas Grudziński przedstawił prezentację na temat praktycznych wyzwań przy obsłudze farm wiatrowych z uwzględnieniem propozycji zawartych w międzynarodowych wzorach kontraktów.

Jak podają organizatorzy, w trakcie seminarium miały miejsce wystąpienia prelegentów m.in. z firm Seaway 7, Smulders, Gotech, Zinkpower, Elektryka Morska, InTechMet i Co-Made na temat ich doświadczeń w budowie, dostawach i montażu w obszarze morskiej energetyki wiatrowej i budownictwa okrętowego. Ponadto, w prezentacjach udział wzięli przedstawiciele administracji morskiej, prawnicy i ekonomiści.

Impreza – jak na temat morski przystało – miała miejsce nadbałtyckim kurorcie, a prelekcje i uroczysta kolacja odbywały się w Seaside Park Hotel.

 

/SEK/

Zmiany w ustawie istotnej dla branży offshore

W dniu 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w wydawaniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. „ustawa offshore”).

W szczególności, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona zostaje cyfryzacja części procedur, gdyż wnioski i pisma w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, mają być składane i doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek złożony w inny sposób zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ponadto, także informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, należy składać wyłącznie elektronicznie, w tym z uwagi na ich ilość oraz wielkość, także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze. W takim przypadku, wnioskodawca przesyła link do usługi przetwarzania w chmurze w piśmie złożonym w drodze elektronicznej, opisując informacje i dokumenty, które zostały złożone w chmurze.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

/JF/

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zakładającej nowelizację m.in. kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie zostały zaproponowane, jest podniesienie z 75 tys. zł do 100 tys. zł wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego. Tym samym, więcej spraw w pierwszej instancji zostanie przekazanych do rozpoznania sądom rejonowym. W pierwotnym brzmieniu, projekt nowelizacji przewidywał zwiększenie wartości przedmiotu sporu do 150 tyś. zł.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że dotychczasowy próg wartości przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., a w międzyczasie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, zaś wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, istotnie wzrosła. W związku z powyższym, zdaniem autorów projektu, istnieją uzasadnione podstawy do zmian w regulacjach dotyczących wartości przedmiotu sporu.

Ponadto, autorzy projektu zaproponowali m.in. rozszerzenie stosowania zasady zakazu nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe, w tym zgodnie z projektem nowelizacji, niedopuszczalne ma być złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy.

 

/JF/

Nowelizacja prawa budowlanego – elektroniczny dziennik budowy i elektroniczna książka obiektu budowlanego

Nowelizacja Prawa Budowlanego – czyli w pełnym brzmieniu „ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych”, została podpisana przez Prezydenta RP dnia 20 lipca 2022 roku, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 26 lipca 2022 r. Znaczna część zapisów weszła w życie już z dniem 10 sierpnia 2022 roku. Część przepisów ma jednak wyznaczone odrębne daty wejścia w życie.

Na szczególną uwagę zasługują nowe przepisy dotyczące dziennika budowy (dodany rozdział 5A), które wchodzą w życie 27 stycznia 2023 r.

Uchwalona nowela daje prawo do prowadzenia dziennika budowy także w postaci elektronicznej w systemie EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy). Dzięki temu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca (np. na urządzeniu mobilnym), bez konieczności udawania się na teren budowy. Dziennik budowy będzie można nadal prowadzić na papierze.

Inwestor zyska zatem możliwość wyboru, czy prowadzić dziennik w tradycyjnej formie papierowej, czy też zdecydować się na nową formę elektroniczną.

Ponadto, dziennik budowy prowadzony uprzednio w postaci papierowej będzie można kontynuować dalej w postaci elektronicznej. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić okres przejściowy, gdyż nowela zakłada, że dziennik budowy w postaci papierowej będzie wydawany do dnia 31 grudnia 2029 r., co oznacza całkowite przejście na formę elektroniczną najpóźniej od początku 2030 roku.

Na inwestorze będzie ciążył obowiązek udostępnienia dziennika budowy innym uczestnikom procesu budowlanego. Będzie on też uprawniony do pozbawienia (w każdym momencie) uczestników procesu dostępu do dziennika budowy prowadzonego w systemie EDB – jednak tylko w przypadku, gdy taki zabieg nie będzie utrudniał lub uniemożliwiał im wykonywanie praw czy obowiązków wynikających z przepisów. Ponadto, kierownik budowy również będzie mógł udostępniać elektroniczny dziennik budowy, ale tylko m.in. organom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

Za prowadzenie elektronicznego dziennika odpowiedzialny będzie kierownik budowy, który będzie mógł udostępnić ten dziennik do dokonywania wpisów geodecie wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne oraz pracownikom organów m.in. nadzoru budowlanego.

Aby wystąpić o wydanie elektronicznego dziennika budowy oraz dokonywać w nim wpisy konieczne będzie posiadanie konto w systemie EDB. Aby założyć konto w systemie EDB należy wskazać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Osoba, która założyła konto w systemie EDB, stanie się wyłącznym użytkownikiem tego konta.

Nowe przepisy oprócz możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, pozwolą również prowadzić w takiej formie książkę obiektu budowlanego. Możliwość taką przewidziano w nowym rozdziale 5D Prawa budowlanego, który wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

Cyfrowa wersji książki obiektu budowlanego będzie aplikacją, w której właściciele lub zarządcy obiektu będą na bieżąco zamieszczali m.in. informacje o obiekcie budowlanym, a także ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektu budowlanego oraz decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty związane z obiektem.

Za przygotowanie cyfrowej wersji książki obiektu budowlanego odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Od początku 2027 roku, każdy właściciel lub zarządca obiektu będzie zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

/JF/