Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

W dniu 23 listopada 2018 r. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi – Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce obecnie działających trzech inspektoratów okręgowych: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także 14 oddziałów terenowych.

Celem zmian jest ujednolicenie sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne, przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego.

 

/JF/

Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

W dniu 1 listopada 2018 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii osiągnęły porozumienie co do przebiegu granicy morskiej na Morzu Bałtyckim.

Po wielu latach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy na Morzu Bałtyckim, która, po wejściu w życie stosownej Umowy, podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Regulacje te dążą do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie Morza Bałtyckiego.

Aby umowa będąca wynikiem ww. porozumienia weszła w życie, konieczne będzie jej zaakceptowanie w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw.

/JF/

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dotyczące zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Dotychczas spadkobierca, który chciał zbyć nieruchomości nabyte w drodze spadku bez płacenia podatku, musiał odczekać 5 lat od momentu odziedziczenia przez niego tychże nieruchomości. Według nowych przepisów spadkobiercy, którzy będą chcieli zbyć nieruchomości nabyte w spadku, będą liczyć wspomniany pięcioletni termin, od momentu ich nabycia przez spadkodawcę.

Obecnie projekt został przekazany Prezydentowi RP.

/JF/