Ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Wraz z wejściem w życie powyżej wskazanych aktów prawnych, znowelizowane zostaną przepisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Najważniejsze zmiany dotyczyć będą m.in. działania komornika jedynie w obszarze swojego rewiru i ograniczenia prawa wyboru komornika przez wierzyciela do obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, braku możliwości zajęcia ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika, a są własnością osoby trzeciej, czy przykładowo obowiązku nagrywania przez komornika poszczególnych czynności egzekucyjnych w terenie (np. w miejscu zamieszkania dłużnika) oraz dołączenia nagrania do akt sprawy.

Zmiany obejmą także stawki opłat egzekucyjnych – dotychczas było to 15% i 8% opłaty od wyegzekwowanych przez komornika kwot, teraz obowiązywać będą trzy stawki: 10%, 5% i 3%. Wysokość opłat uzależniona będzie od sposobu i terminu dokonania spłaty przez dłużnika.

 

/AG/

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, spędzone w gronie najbliższych, przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2019 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.

 

Zespół RG & Co.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym podpisana 17 lipca 2018 r. między Unią Europejską a Japonią, została zatwierdzona przez Parlament Europejski w środę 12 grudnia 2018 r.

Umowa ta przewiduje zniesienie większości istniejących dotychczas ceł, gdyż ponad 90% unijnego eksportu do Japonii będzie wolne od cła. Dotyczy to przede wszystkim produktów przemysłowych i spożywczych. Po pełnym wdrożeniu umowy, zniesienie ceł będzie dotyczyć aż 97% towarów przywożonych z UE.

Ponadto otwiera rynki usług, w szczególności dla usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu.

Po zatwierdzeniu porozumienia przez Parlament Europejski, zgodę musi wyrazić Rada UE. Ma to zrobić 21 grudnia.

Po tym umowa będzie mogła wejść w życie 1 lutego 2019 r.

 

/JF/

Zmiany w Konwencji MARPOL

Konwencja MARPOL to międzynarodowa umowa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, która została przyjęta na Międzynarodowej Konferencji w sprawie zanieczyszczania mórz zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską [dalej: „IMO”] w Londynie w 1973.

W dniach 24-28 października 2016 w Londynie odbyło się 70 posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee, dalej: „MEPC”) IMO. Na posiedzeniu tym przyjęte zostały zmiany dotyczące m.in. zużycia paliwa przez statki określone w Załączniku VI Międzynarodowej Konwencji. W Załączniku VI przewidziano dwie strefy geograficzne, z których każda charakteryzuje się wyraźnie określonymi limitami emisji w ramach jej granic.

W pierwszej ze stref kontroli emisji (ECA) określono limit zawartości siarki w oleju opałowym wynoszący 1,00% m/m. Pierwotnie ograniczenia dotyczyły obszaru Morza Bałtyckiego i obszaru Morza Północnego, jednak ostatecznie rozszerzono je o obszar Północnoamerykański (wyznaczone obszary wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych i Kanady) i Morza Karaibskiego (wody wokół Portoryko i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych). Limity te od 1 stycznia 2015 r. wynoszą 0,10% m/m.

W drugiej strefie znajdują się pozostałe obszary geograficzne, poza granicami ETO. Podlegają one globalnym ograniczeniom emisji siarki, które od 1 stycznia 2012 r. wynoszą 3,50% m/m.

Powyższy limit 3,50% m/m zawartości siarki w paliwie dla statków eksploatowanych poza obszarami kontroli emisji obowiązywać będzie jednak jedynie do końca 2019 r., ponieważ zgodnie z Załącznikiem IV, już od 1 stycznia 2020 r. statki będą musiały używać paliwa o zawartości siarki nie większej niż 0,50% m/m.

Sankcje za naruszenie ww. limitu będą ustalane przez poszczególne Strony Konwencji MARPOL, jako Państwa Bandery i Państwa Portu. IMO nie ustala wysokości kar finansowych – zależeć one będą od konkretnego Państwa-Strony.

 

/JF/

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również wskazują jednoznacznie, iż zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy, a będący radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym.

 

/AG/