Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem Platformy ma być działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

/JF/

Raport BIMCO 2018 – przegląd terminali masowych

18 stycznia 2019 r. największe na świecie stowarzyszenie armatorskie BIMCO, opublikowało swój coroczny raport z przeglądu terminali masowych w różnych portach świata. Wyniki oparto na ankietach otrzymanych ze 144 statków obejmujących 381 terminali.

Wspomniane ankiety zawierają 36 pytań podzielonych na 5 kategorii głównych:

  1. miejsce cumowania,
  2. usługi w porcie,
  3. wyposażenie portu,
  4. kontakt między portem a statkiem,
  5. obsługa załadunku i rozładunku.

W raporcie za 2018 r. wyróżniono pięć portów, które zostały najwyżej ocenione. Na pierwszym miejscu znalazł się port morski w Szczecinie. W dalszej kolejności wyróżniono porty w Quebec (Kanada), Newcastle (Australia), Gladstone (Australia) oraz Ciénaga (Kolumbia).

 

/JF/

Kostaryka przystępuje do międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR) z dnia 27 kwietnia 1979 r., sporządzonej w Hamburgu

W dniu 7 stycznia 2019 r. w siedzibie IMO w Londynie Ambasador Kostaryki w Wielkiej Brytanii, Rafael Ortiz Fábrega, spotkał się z sekretarzem generalnym IMO, Kitackiem Limem w celu złożenia dokumentu przystąpienia do Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR). Tym samym Kostaryka stała się 112 państwem, które przystąpiło do traktatu.

Obecnie sygnatariusze Konwencji reprezentują ponad 80% światowego tonażu statków handlowych.

 

/JF/

Zmiany w Kodeksie Pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Nowelizacja m.in. przewiduje, że wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W związku z powyższym, w art. 22 § 2 dodano pkt 3, zgodnie z którym pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Do końca 2018 r. zasadą była wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika, chyba że złożył wniosek o wypłatę na rachunek bankowy.

Kolejną nowością, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. jest zmiana art. 94 pkt 9a, dotyczącego dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z przywołanym przepisem, pracodawca zobowiązany jest (w szczególności) do prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obie formy prowadzenia ww. dokumentacji są obecnie równoważne. Co jednak istotne, odwzorowanie cyfrowe dokumentacji będzie bowiem wymagało opatrzenia podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Ponadto zmianie uległ układ akt pracowniczych – do obowiązujących uprzednio części A, B i C dodano część D, która zawierać ma dokumentację związaną z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika utraciło zatem moc, zaś w jego miejsce, z dniem 1 stycznia 2019 r., obowiązywać zaczął nowy akt, tj. rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

/JF/