Nowe wykroczenie w Kodeksie wykroczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

W art. 2 Ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzona została zmiana do Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którą dodano art. 65a, który stanowi o tym, że „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Przepis wszedł w życie 31 marca 2020 r.

Jest to nowy czyn zabroniony, stanowiący wykroczenie, które popełnione może zostać jedynie umyślnie. Wprowadzenie przepisu do porządku prawnego ma na celu zapewnienie skuteczności działań funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej nie tylko w czasie epidemii, ale także w czasie realizacji zwykłych ustawowych zadań.

Stosowanie wprowadzonego nowego czynu zabronionego nie zostało ograniczone w czasie, w szczególności co do czasu trwania stanu epidemicznego w kraju. Niemniej, wprowadzenie przepisu art. 65a do porządku prawnego jest związane z wprowadzeniem różnorodnych ograniczeń związanych z epidemią wirusa COVID-19.

 

/ADK/

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz

W związku ze stanem epidemicznym wprowadzonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w „Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” z dnia 2 marca 2020 r. wprowadzony został art. 14 ust. 1, zgodnie z którym przewoźnik drogowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej COVID-19, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przewozu.

Przepis ten odnosi się jedynie do przewozu krajowego. Występujący wielokrotnie przestój przewozu związany z kontrolą graniczną na granicach międzypaństwowych dotyczy natomiast przewozu międzynarodowego, a ten regulowany jest przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Konwencji CMR).

Zgodnie z ogólnymi przepisami Konwencji CMR, w szczególności zgodnie z art. 17 ust. 2 Konwencji CMR przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za opóźnienie dostawy m.in. jeżeli opóźnienie spowodowane jest okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji CMR zaistnienie tych okoliczności musi udowodnić przewoźnik, który się na nie powołuje.

Należy jednak podkreślić, iż nie zostały wprowadzone dotychczas przepisy, które wprost określałyby skutki prawne pandemii COVID-19 dla zakresu odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie w przewozie międzynarodowym.

 

/ADK/

Życzenia od Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.”

 

 

W tym szczególnym czasie życzymy Państwu Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Zespół Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.”

Wpływ epidemii na ład korporacyjny, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Oprócz szeroko omawianego obecnie w mediach i artykułach prasowych, wpływu epidemii na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i odczuwalną stagnację na rynku gospodarczym, a także rozwiązaniach prawnych w związku z nią wprowadzonych, warto również zwrócić uwagę na bieżące funkcjonowanie kapitałowych spółek prawa handlowego, które przecież nie mogą sobie pozwolić na wstrzymanie działalności korporacyjnej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Sejm dnia 31 marca 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która poprzez uregulowania zawarte w art. 27, dokonała nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim umożliwienie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także podejmowania uchwał w tymże trybie.

Nowe uregulowania przyjęte w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiają uczestniczenie w posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu ww. środków porozumiewania się, a także podejmowanie uchwał przez członków zarządu poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.  Wszystkie te rozwiązania są możliwe do zastosowania, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Podobne rozwiązanie przyjęto także w zasadach uczestnictwa w posiedzeniach rady nadzorczej, umożliwiając oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej podczas podejmowania uchwał, a także podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – w obu przypadkach, pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Istotną zmianą jest również umożliwienie podjęcia uchwał w ww. trybach, dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

Zmianie uległ także wprowadzony we wrześniu 2019 r. do Kodeksu spółek handlowych art. 2341 dotyczący udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obecnie przewiduje nieco inne warunki jego odbycia, m.in. dotyczące konieczności ustanowienia przez radę nadzorczą (bądź wspólników) regulaminu udziału w zgromadzeniu wspólników w tymże trybie. Nadto, w odniesieniu do zgromadzeń tego organu odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wprowadzono wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu o jego zwołaniu informacji o sposobie uczestnictwa, wypowiadania się w jego trakcie, jak również wykonywania prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Warto również zaznaczyć, iż art. 98 § 1 omawianej ustawy, wprowadził także możliwość zastosowania znowelizowanych przepisów dot. udziału w zgromadzeniu wspólników w trybie art. 2341 Kodeksu spółek handlowych, również w odniesieniu do zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, o ile zwołujący je postanowi o przeprowadzeniu go w ten sposób, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia.

Uregulowania w odpowiednio podobnym kształcie jak te odnoszące się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęto także w odniesieniu do spółki akcyjnej.

Wszystkie opisane powyżej zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. 31 marca 2020 r.

 

/AG/