Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W ramach powyższego naboru, można ubiegać się o pomoc finansową do wysokości 40 000 000 złotych.

Dofinansowanie jest możliwe w zakresie w zakresie działania: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, regulowane rozporządzeniem  nr 508/2014 (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.),

O przyznaniu pomocy finansowej będzie decydować kolejność składania wniosków o dofinansowanie.  Formularze i niezbędne dokumenty dostępne są m.in. na stronie ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (www.mgm.gov.pl). Wypełnione wnioski należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

/KP/

Zakończyły się prace nad „pakietem wierzycielskim”

Ma on ułatwić dochodzenie wierzytelności przez przedsiębiorców oraz przeciwdziałać zatorom płatniczym. Ustawa ta mieści się w pakiecie Ministerstwa Rozwoju – „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Zmiany wprowadzone ustawą mają zapewnić sprawniejsze uzyskiwanie informacji dotyczących zobowiązań potencjalnych kontrahentów. Ma to zostać zapewnione m.in. poprzez utworzenie Rejestru Należności Publicznych a także poprzez usprawnienie działalności biur informacji gospodarczej.

Ustawa wprowadza również przesłanki do zawarcia ugody przez podmioty publiczne podlegające dyscyplinie finansów publicznych w sprawach spornych należności cywilnoprawnych. Będzie to możliwe, jeżeli po analizie okoliczności okaże się, że ugoda przyniesie skutki korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.

Zmianie ulegną również przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu uproszczonym będą rozpatrywane sprawy o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł. Dotychczas granica ta wynosiła 10 000 zł. Natomiast w postępowaniu zabezpieczającym, w przypadku wydania orzeczenia uwzględniającego roszczenie, udzielone wcześniej zabezpieczenie upadnie po upływie dwóch miesięcy, a nie tak jak dotychczas jednego miesiąca. Rozszerzony zostanie również zakres informacji składanych przez dłużnika podczas wyjawienia majątku. Wierzyciel będzie mógł żądać ujawnienia informacji na temat czynności prawnych dokonanych przez dłużnika na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności. Zmiana ta powinna mieć pozytywny wpływ na skuteczność instytucji skargi pauliańskiej.

Zmiany zaproponowane ustawą obejmują także grupowe dochodzenie roszczeń. Zgodnie z założeniami czas postępowania ma ulec znacznemu skróceniu, zaś procedura ma mieć szerszy zakres przedmiotowy, bowiem będzie mogła obejmować roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także z bezpodstawnego wzbogacenia oraz naruszenia niektórych dóbr osobistych.

Ustawa zakłada także zmianę kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za regulowanie zobowiązań względem podwykonawców.

Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Większość jej przepisów ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Jak informowaliśmy uprzednio, zmiany ustawy mają na celu implementację przepisów unijnych. Istotne novum stanowi wprowadzenie zasad pobierania próbek paliw żeglugowych pozwalających ocenić zwartość siarki w tychże paliwach. Zmiany dotyczą również metod weryfikacji wagi kontenerów przewożonych drogą morską, co w rezultacie ma zapobiegać zaniżaniu masy ładunków, a tym samym zwiększać bezpieczeństwo na morzu.

Zmiany w prawie konkurencji

Konieczność wprowadzenia powyższych przepisów związana jest z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego.

Projekt ustawy normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że w praktyce poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli w łatwiejszy sposób uzyskać m.in. rekompensatę w sądzie cywilnym od uczestników zmów cenowych oraz monopolistów, którzy w nieuczciwy sposób podnoszą ceny towarów i usług. Obecnie takie roszczenia dochodzone są na zasadach ogólnych, co w praktyce jest bardzo skomplikowane ze względu na utrudnienia dowodowe i problemy z określeniem wartości przedmiotu sporu. Wprowadzenie nowych regulacji ma zatem ułatwić naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji bez względu na istnienie wpływu naruszenia na handel między państwami członkowskimi, a także m.in. wprowadzić definicję „kartelu”, „nabywcy bezpośredniego/nabywcy pośredniego”, unormować kwestię przedawnienia tych roszczeń, umożliwić wytaczanie powództwa przez organizacje pozarządowe na rzecz konsumentów oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców, a także co wydaje się być najistotniejsze, wprowadzić szczególny tryb wyjawienia środków dowodowych. Ten ostatni element może jednak wzbudzać kontrowersje, w związku z możliwością wykorzystania przez przedsiębiorców nowych przepisów do ujawnienia tajemnicy innego przedsiębiorcy. Strony będą miały możliwość wystąpienia do sądu o zobowiązanie drugiej strony do przedstawienia określonych dokumentów, związanych z jej funkcjonowaniem. Nadto sąd uprawniony będzie do zwrócenia się do organu ochrony konkurencji o wydanie środka dowodowego, znajdującego się jego posiadaniu i mającego istotne znaczenie w sprawie.

Wesołych Świąt !

W imieniu Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.” składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

Zespół RG & Co.

Nowe przepisy unijne dotyczące wyposażenia morskiego

Rozporządzenie ma na celu szybkie i proste wdrożenie Dyrektywy 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającą dyrektywę Rady 96/98/WE.

Dla porządku należy przypomnieć, iż zgodnie z przywołaną wyżej Dyrektywą, przez wyposażenie morskie należy rozumieć wyposażenie, które jest umieszczane lub które ma być umieszczane na statkach UE i które zgodnie z instrumentami międzynarodowymi wymaga zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego czy statek znajduje się na terytorium Unii, w czasie gdy wyposażenie jest na nim umieszczone.

Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Ryczałty za noclegi – czy kierowcy będą musieli je zwrócić?

Powyższe orzeczenie jest pierwszym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. (K 11/15), w którym uznano, że art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim dotyczy podróży międzynarodowych. Przepis ten nie został jednak wykreślony z ustawy, z uwagi, że  w dalszym ciągu ma zastosowanie do transportu krajowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy zobowiązani są wypłacać ryczałty za noclegi kierowcom, którzy wykonują przewozy na trasach krajowych.

Sąd Najwyższy dnia 9 marca 2017 r. uchylił wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Kielcach i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. To rozstrzygnięcie wzbudziło wątpliwości, co do tego, czy kierowcy, którzy otrzymali już ryczałty będą zobowiązani do ich zwrotu. Zgodnie jednak z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r. (III PZP 2/09), wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie mogą stanowić podstawy do wznowienia postępowania i mogą być tylko stosowane w przód. Oznacza to, że nie powinno być podstaw do uchylenia orzeczeń, które stały się już prawomocne.

Jak wskazał sędzia Sądu Najwyższego – Krzysztof Staryk – sprawa związana z ryczałtami dla kierowców jest skomplikowana, w związku z uchyleniem zgodności z Konstytucją przepisów, na których podstawie wydane zostały wyroki. Jednakże w dalszym ciągu kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do diet za podróże służbowe, ale do określenia ich wysokości nie można stosować przepisów o podróżach służbowych w administracji. Ponadto w przypadku gdy przedsiębiorcy posiadają w swoich wewnętrznych uregulowaniach ustalone ryczałty za noclegi, w dalszym ciągu zobowiązani są do ich wypłacania, w wysokości tam wskazanej. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy mogą ustalić wysokość ryczałtów na poziomie niższym niż wskazane w rozporządzeniu lub z nich w całości zrezygnować. To wiązać się będzie ze zmianą obowiązujących dotychczas przepisów wewnątrzzakładowych.

Po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny sądy oddalały wszelkie roszczenia kierowców, wskazując że ryczałty za noclegi się nie należą. Jednakże analizując stan faktyczny każdej sprawy, należy mieć na względzie, o jakie ryczałty wnoszą kierowcy, czy w przewozie międzynarodowym, czy krajowym. Ponadto należy zbadać, czy przedsiębiorca nie zawarł w swoich wewnętrznych uregulowaniach, postanowień, z których wynika, że kierowcy należą się ryczałty w określonej wysokości. W takim przypadku sąd rozstrzygający sprawę powinien sprawdzić, czy ustalone należności faktycznie zostały wypłacone, a także w jakiej wysokości. W przypadku gdy kierowca nie otrzymał ich w pełnej wysokości, sąd powinien zasądzić różnicę między kwotą faktycznie wypłaconą, a wskazaną w przepisach wewnątrzzakładowych, takich jak np. regulaminy wynagradzania.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Jedną z wielu nowelizacji poprawiających sytuację przedsiębiorców, jest wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r. (czyli z początkiem nowego roku składkowego) zmian w zakresie przekazywania przez płatnika składek informacji niezbędnych do ustalenia wysokości składek  na ubezpieczenia wypadkowe.

Dotychczas w sytuacji, gdy płatnik składek w ogóle nie przekazał danych bądź przekazał dane nieprawdziwe, zakład ubezpieczeń w drodze decyzji ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150 % na podstawie danych prawidłowych.

Wydanie takiej decyzji było niezależne od tego, czy płatnik składek z premedytacją podawał błędne dane czy też nieprawidłowości wynikały omyłki pisarskiej.

Wprowadzone z początkiem kwietnia 2017 r. zmiany pozwalają skorygować podane informacje  w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS. Gdyby jednak płatnik nie skorygował danych, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak jak dotychczas, decyzją ustali wysokość stopy procentowej na poziomie 150 % na podstawie prawidłowych danych.

W dalszym ciągu pozostają bez zmian regulacje, zgodnie z którymi płatnik składek, w razie zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe musi opłacić zaległe składki z odsetkami za zwłokę oraz przedłożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych dokumenty rozliczeniowe korygujące. W sytuacji, gdy zawyżył wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

/KP/