Zmiany w ustawie istotnej dla branży offshore

W dniu 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w wydawaniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. „ustawa offshore”).

W szczególności, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona zostaje cyfryzacja części procedur, gdyż wnioski i pisma w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, mają być składane i doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek złożony w inny sposób zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ponadto, także informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, należy składać wyłącznie elektronicznie, w tym z uwagi na ich ilość oraz wielkość, także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze. W takim przypadku, wnioskodawca przesyła link do usługi przetwarzania w chmurze w piśmie złożonym w drodze elektronicznej, opisując informacje i dokumenty, które zostały złożone w chmurze.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

/JF/

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zakładającej nowelizację m.in. kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie zostały zaproponowane, jest podniesienie z 75 tys. zł do 100 tys. zł wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego. Tym samym, więcej spraw w pierwszej instancji zostanie przekazanych do rozpoznania sądom rejonowym. W pierwotnym brzmieniu, projekt nowelizacji przewidywał zwiększenie wartości przedmiotu sporu do 150 tyś. zł.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że dotychczasowy próg wartości przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., a w międzyczasie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, zaś wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, istotnie wzrosła. W związku z powyższym, zdaniem autorów projektu, istnieją uzasadnione podstawy do zmian w regulacjach dotyczących wartości przedmiotu sporu.

Ponadto, autorzy projektu zaproponowali m.in. rozszerzenie stosowania zasady zakazu nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe, w tym zgodnie z projektem nowelizacji, niedopuszczalne ma być złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy.

 

/JF/