Planowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

15.05.2024

15.05.2024 r.

Planowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zmiany mają na celu uregulowanie kwestii zlecania krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz przewozu kabotażowego przez podmioty związane z przewozem jako spedytorzy czy nadawcy. Nowelizacja będzie dążyć do wyeliminowania nieuczciwych praktyk, polegających na zlecaniu transportu drogowego podmiotom, które nie posiadają stosownego zezwolenia, bądź licencji.

Na podmiot zlecający przewóz drogowy (np. spedytora) zostanie nałożony obowiązek weryfikacji czy przewoźnik, któremu zamierza powierzyć transport, posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Kolejną planowaną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest nałożenie na zlecającego transport obowiązku wystawienia i przekazania przewoźnikowi drogowemu dokumentu potwierdzającego zlecenie. Zlecający przewóz będzie również zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z przewozem przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono zlecenie.

Planowana nowelizacja zmierza do wyeliminowania nieuczciwych praktyk, które dotychczas mogły mieć negatywny wpływ na rynek. Ponadto, uzupełnieniu ma ulec katalogu kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, w tym poprzez ustanowienie nowych sankcji w postaci kar pieniężnych za niestosowanie się do wprowadzonych przez projekt ustawy obowiązków.

Obecnie proponowane zmiany znajdują się w fazie zaawansowanego planowania, a etap ten otwiera drogę do gruntownych konsultacji społecznych, w których podmioty zainteresowane mogą przekazać swoje uwagi czy zastrzeżenia. Taki proces ma na celu wzbogacenie nowelizacji o praktyczne spostrzeżenia i sugestie podmiotów z branży transportowej.

 

/KW/