Komisja Europejska przygotowuje zmiany w transporcie drogowym

Zmiany mają ujednolicić system poboru opłat w państwach członkowskich, m.in. zlikwidować naklejki i winietki, które obecnie są jednym za sposobów poboru opłat za przejazd.

Planowane jest również wprowadzenie płacy minimalnej dla kierowców wykonujących transporty międzynarodowe. Wykonując przewozy na terytorium państwa członkowskiego (przewozy kabotażowe), będą podlegać przepisom o płacy minimalnej obowiązującym w państwie, gdzie przewóz jest wykonywany. Warunkiem jest przebywanie określonej liczby dni w miesiącu na terytorium państwa, planuje się, aby wystarczający był 3 dniowy pobyt. Przykładowo, polski kierowca spędzając łącznie 3 dni w miesiącu na terytorium Niemiec będzie otrzymywał płacę minimalną obowiązującej w Niemczech.

Powyższe zmiany budzą niepokój polskich przewoźników a zarazem krytykę Ministra Infrastruktury, który zapowiada że będzie optował za zablokowaniem regulacji unijnych, które godzą w interesy polskich przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów.

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej weszła w życie

Jak informowaliśmy wcześniej, zmiany są powodowane implementacją dyrektywy Rady 2014/112/EU wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Wprowadzone zmiany dostosowały przepisy szeroko rozumianego prawa pracy do specyfiki zatrudnienia  w sektorze żeglugi śródlądowej. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek ewidencji czasu pracy na statkach, odpowiednie okresy odpoczynku oraz 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla pracodawców.