Nowelizacja prawa budowlanego – elektroniczny dziennik budowy i elektroniczna książka obiektu budowlanego

Nowelizacja Prawa Budowlanego – czyli w pełnym brzmieniu „ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych”, została podpisana przez Prezydenta RP dnia 20 lipca 2022 roku, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 26 lipca 2022 r. Znaczna część zapisów weszła w życie już z dniem 10 sierpnia 2022 roku. Część przepisów ma jednak wyznaczone odrębne daty wejścia w życie.

Na szczególną uwagę zasługują nowe przepisy dotyczące dziennika budowy (dodany rozdział 5A), które wchodzą w życie 27 stycznia 2023 r.

Uchwalona nowela daje prawo do prowadzenia dziennika budowy także w postaci elektronicznej w systemie EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy). Dzięki temu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca (np. na urządzeniu mobilnym), bez konieczności udawania się na teren budowy. Dziennik budowy będzie można nadal prowadzić na papierze.

Inwestor zyska zatem możliwość wyboru, czy prowadzić dziennik w tradycyjnej formie papierowej, czy też zdecydować się na nową formę elektroniczną.

Ponadto, dziennik budowy prowadzony uprzednio w postaci papierowej będzie można kontynuować dalej w postaci elektronicznej. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić okres przejściowy, gdyż nowela zakłada, że dziennik budowy w postaci papierowej będzie wydawany do dnia 31 grudnia 2029 r., co oznacza całkowite przejście na formę elektroniczną najpóźniej od początku 2030 roku.

Na inwestorze będzie ciążył obowiązek udostępnienia dziennika budowy innym uczestnikom procesu budowlanego. Będzie on też uprawniony do pozbawienia (w każdym momencie) uczestników procesu dostępu do dziennika budowy prowadzonego w systemie EDB – jednak tylko w przypadku, gdy taki zabieg nie będzie utrudniał lub uniemożliwiał im wykonywanie praw czy obowiązków wynikających z przepisów. Ponadto, kierownik budowy również będzie mógł udostępniać elektroniczny dziennik budowy, ale tylko m.in. organom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

Za prowadzenie elektronicznego dziennika odpowiedzialny będzie kierownik budowy, który będzie mógł udostępnić ten dziennik do dokonywania wpisów geodecie wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne oraz pracownikom organów m.in. nadzoru budowlanego.

Aby wystąpić o wydanie elektronicznego dziennika budowy oraz dokonywać w nim wpisy konieczne będzie posiadanie konto w systemie EDB. Aby założyć konto w systemie EDB należy wskazać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Osoba, która założyła konto w systemie EDB, stanie się wyłącznym użytkownikiem tego konta.

Nowe przepisy oprócz możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, pozwolą również prowadzić w takiej formie książkę obiektu budowlanego. Możliwość taką przewidziano w nowym rozdziale 5D Prawa budowlanego, który wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

Cyfrowa wersji książki obiektu budowlanego będzie aplikacją, w której właściciele lub zarządcy obiektu będą na bieżąco zamieszczali m.in. informacje o obiekcie budowlanym, a także ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektu budowlanego oraz decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty związane z obiektem.

Za przygotowanie cyfrowej wersji książki obiektu budowlanego odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Od początku 2027 roku, każdy właściciel lub zarządca obiektu będzie zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

/JF/