Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Dotychczas do postanowień Konwencji trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r. Poprawki z 2016 r. wprowadzają niezbędne zmiany do jej tekstu, które mają na celu m.in. zwalczanie zjawisk zastraszania i molestowania na statkach. Zmienione zostały także zasady związane z Morskim Certyfikatem Pracy poprzez umożliwienie przedłużenia jego ważności na kolejny okres nieprzekraczający pięciu lat, gdy po zakończeniu inspekcji przeprowadzonej w celu jego odnowienia okaże się, że dany statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne służące realizacji wymagań Konwencji MLC, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie danego statku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

/JF/

Morski Fundusz Rozwoju – trwają prace nad projektem nowej ustawy

W dniu 8 października 2018 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniony został projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W projekcie tym zaproponowano środki mające na celu głównie wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej. Projekt przewiduje utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spółki akcyjnej „Morski Fundusz Rozwoju” [dalej: „MFR”], który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej. Planuje się, iż MFR będzie finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na pierwszy kwartał 2019 r.

/JF/

Zmiany w użytkowaniu wieczystym.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z ww. aktem prawnym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  • o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub
  • urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Warto również dodać, że wedle postanowień nowej ustawy, obiekty i urządzenia budowlane, położone na gruncie stają się z dniem przekształcenia częścią składową tego gruntu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić ma zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane m.in. przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę uiszczaną przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, przy czym możliwe jest udzielenie bonifikaty od opłaty za dany rok.

Możliwe jest również uiszczenie opłaty jednorazowej. W takim przypadku bonifikaty od tej opłaty mają sięgać nawet 60%, jeżeli cała kwota zostanie uiszczona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

 

/JF/

XIX Spotkanie Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego Wspólna Kaczka 2018r.

W dniu 12 października 2018r. w Gdyni odbyło się coroczne wydarzenie „Wspólna Kaczka” (ang. Duck Meeting), które przyciąga przedstawicieli biznesu morskiego oraz firmy zajmujące się obsługą przedsiębiorstw zbudowanych wokół szeroko rozumianej gospodarki morskiej z całej Polski, jak i zagranicy. I w tym roku nie zabrakło na nim przedstawiciela naszej Kancelarii – radcy prawnego Macieja Grudzińskiego.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie organizatora spotkania: https://www.namiary.pl/wspolna-kaczka/

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie naszą działalnością. Odpowiemy na wszystkie otrzymane oferty i pytania najszybciej jak to możliwe. Tych z Państwa, którzy prosili o kontakt i nie mogli zostawić danych adresowych, uprzejmie prosimy o przesłanie e-maila kontaktowego na adres: rgco@rgcolegal.com.

Rezygnacja jedynego członka zarządu – planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) nowelizacji ulegnie również Kodeks spółek handlowych.

Zmiany dotyczą m.in. art. 202 k.s.h. (wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i polegają na dodaniu paragrafu 6 w brzmieniu: „Jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie”. Przepis ten może znacznie utrudnić opuszczenie spółki przez ostatniego członka zarządu.

Dotychczas jedyną regulację w tym zakresie przewidywał art. 202 § 5, wedle którego do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Uzupełniająco stosowano również uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., w której rozstrzygnięto, iż „oświadczenie członka jednoosobowego zarządu dochodzi do skutku z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją”.

 

/JF/

Projekt zmian w prawie gospodarczym i podatkowym.

W dniu 25 września 2018 r. Rząd przyjął pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Pakiet MŚP), którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to kolejna po pakiecie 100 zmian oraz Konstytucji Biznesu propozycja mająca wesprzeć działalność polskich przedsiębiorców.

Projekt ten zawiera około 50 uproszeń zarówno w prawie gospodarczym, jak i podatkowym.

 

/JF/