Ustawa o tachografach

W poniedziałek (3.09.2018 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów. Ustawa wprowadza rozwiązania ograniczające możliwość manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, co mają zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy oraz sprawdzania.

Jednym z nowych rozwiązań jest procedura kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że do tachografu zostało podłączone urządzenie niedozwolone. Wówczas funkcjonariusz służby kontrolnej (przykładowo Inspekcji Transportu Drogowego) będzie uprawiony do skierowania pojazdu do warsztatu, spełniającego wymagania określone w ustawie, w celu sprawdzenia rzeczywistego podłączenia takiego urządzenia. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzeń manipulacyjnych, koszty związane ze sprawdzeniem tachografu będzie ponosił przewoźnik drogowy. Jeśli natomiast w trakcie kontroli takie działanie nie zostanie potwierdzone, koszty związane ze sprawdzaniem tachografu uiszcza właściwy ze względu na miejsce kontroli wojewoda.

Mocą niniejszej ustawy znowelizowane zostaną ponadto przepisy m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców.

 

/AG/

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o rybołówstwie morskim

W projekcie przyjęto nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolicenie procedury i standardów ich działania. Jednym z nowych rozwiązań będzie powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, który jako organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku.

W projekcie rozszerzono ponadto listę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do Rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze. Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

/AG/

Od 1.01.2019 r. zmiana sposobu opodatkowania marynarzy pracujących dla nowozelandzkich armatorów

W związku z ratyfikacją przez Nową Zelandię wielostronnej konwencji podatkowej MLI, od stycznia 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące kwestii rozliczeniowych dochodów polskich marynarzy uzyskiwanych z tytułu pracy u nowozelandzkich armatorów. Metoda unikania podwójnego opodatkowania zostanie zmieniona z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia.

 

/AG/

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.

Na mocy jej postanowień przeprowadzona zostanie reorganizacja urzędów żeglugi śródlądowej, w tym zmniejszeniu ulegnie liczba urzędów centralnych z obecnie istniejących ośmiu do jedynie trzech – z siedzibą w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Pozostałe pięć urzędów zostanie przekształcone w delegatury.

Reforma ta związana jest z nowymi zadaniami przewidzianymi dla urzędów żeglugi śródlądowej, które nakłada ustawa – Prawo wodne.

 

/JF/

Status prawny Morza Kaspijskiego uregulowany

W niedzielę (12.08.2018 r.) podczas szczytu państw nadkaspijskich podpisano Konwencję regulującą status prawny Morza Kaspijskiego, który do tej pory stanowił skomplikowany problem polityczno-prawny w stosunkach międzynarodowych. Morze Kaspijskie na mocy podpisanego dokumentu ma posiadać szczególny status prawny, odmienny od statusu morza i jeziora. Uregulowania Konwencji mają doprowadzić do uzyskania pełnej jurysdykcji przez państwa nadbrzeżne nad surowcami znajdującymi się pod dnem morza, co może mieć istotne znaczenie dla światowego przemysłu energetycznego.

 

/AG/