Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

16.11.2022

16.11.2022 r.

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zakładającej nowelizację m.in. kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie zostały zaproponowane, jest podniesienie z 75 tys. zł do 100 tys. zł wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego. Tym samym, więcej spraw w pierwszej instancji zostanie przekazanych do rozpoznania sądom rejonowym. W pierwotnym brzmieniu, projekt nowelizacji przewidywał zwiększenie wartości przedmiotu sporu do 150 tyś. zł.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że dotychczasowy próg wartości przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., a w międzyczasie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, zaś wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, istotnie wzrosła. W związku z powyższym, zdaniem autorów projektu, istnieją uzasadnione podstawy do zmian w regulacjach dotyczących wartości przedmiotu sporu.

Ponadto, autorzy projektu zaproponowali m.in. rozszerzenie stosowania zasady zakazu nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe, w tym zgodnie z projektem nowelizacji, niedopuszczalne ma być złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy.

 

/JF/