Zmiany w użytkowaniu wieczystym.

22.10.2018

22.10.2018 r.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z ww. aktem prawnym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  • o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub
  • urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Warto również dodać, że wedle postanowień nowej ustawy, obiekty i urządzenia budowlane, położone na gruncie stają się z dniem przekształcenia częścią składową tego gruntu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić ma zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane m.in. przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę uiszczaną przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, przy czym możliwe jest udzielenie bonifikaty od opłaty za dany rok.

Możliwe jest również uiszczenie opłaty jednorazowej. W takim przypadku bonifikaty od tej opłaty mają sięgać nawet 60%, jeżeli cała kwota zostanie uiszczona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

 

/JF/