Najnowsza odsłona Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych – OPWS 2022

Mija półtora roku od przyjęcia przez Radę Polskiej Izby Spedycji i Logistyki nowej wersji Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych – OPWS 2022.

Zaktualizowana wersja powstała prawie po 12 latach od opracowania pierwszej wersji (OPWS 2010). Zmiany były umotywowane potrzebą uporządkowania oraz uregulowania praw i obowiązków stron umowy spedycji w dobie postępujących zmian w przepisach prawa i otoczenia przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb rynku, a także rozwijających się nowych technologii i postępującej cyfryzacji procesu spedycyjnego.

Porównując nową wersję OPWS do poprzedniej, znacząco rozszerzono słownik pojęć, wprowadzono nowe definicje takie jak np. pojemnik transportowy czy przeładunek. Jedną z głównych motywacji było zwiększenie przejrzystości definicji dla szerszego grona odbiorców.

Część ogólna, stanowiąca najobszerniejszą część, zawiera nowe postanowienia oraz modyfikacje dotychczasowych postanowień przewidzianych przez OPWS 2010. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian jest sformułowanie postanowień uniwersalnych, wspólnych dla każdego rodzaju spedycji (niezależnie od środka transportu), co ma prowadzić do wzmocnienia ochrony prawnej spedytora, w szczególności w takiej materii jak zasady zawierania umów, zasady wynagradzania, czy zasady odpowiedzialności. Autorzy zaznaczyli, że w branży transportowej dochodzi do zawierania umów w sposób specyficzny, dynamiczny i często niesformalizowany, więc OPWS 2022 powinny dążyć do jak najszerszej ochrony spedytorów.

Warto także wspomnieć, że OPWS 2022 wprowadzają cały nowy dział dotyczący transportu intermodalnego, wraz ze słowniczkiem pojęć właściwych dla tego rodzaju transportu. Przykładowo w OPWS 2022 wprowadzono definicję transportu intermodalnego i operacji terminalowych.

W OPWS 2022 uregulowano również zasady skutecznego ograniczenia jego odpowiedzialności, czyniąc je znacznie bardziej korzystniejszymi względem reguł wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów praw. Rozszerzono także katalog przesłanek zwalniających spedytora z odpowiedzialności. Jedną z najważniejszych zmian jest wyłączenie możliwości milczącego akceptu kontroferty złożonej przez zleceniodawcę, co pozwala zabezpieczyć spedytorów przed narzucaniem im terminu wykonania usługi, w sytuacjach, gdy nie są oni w stanie tych terminów zagwarantować.

Należy również zaznaczyć, iż przepisy OPWS 2022 rozstrzygają wielokrotnie pojawiające się w praktyce obrotu spory w przedmiocie charakteru i znaczenia, jaki ma podanie przez zleceniodawcę spedytorowi reguły INCOTERMS® lub zawarcie jej w ofercie spedytora. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, podanie spedytorowi klauzuli INCOTERMS® lub jej zawarcie w ofercie spedytora ma wyłącznie charakter informacyjny i nie oznacza nałożenia na spedytora dodatkowych obowiązków obciążających pierwotnie zleceniodawcę lub inny podmiot na mocy kontraktu handlowego.

Część postanowień OPWS 2022 odnosi się wprost do spedycji morskiej, co do której regulacje prawne są dość skromne, a która posiada instytucje charakterystyczne tylko dla tego rodzaju spedycji. W związku z tym nawiązano do wprowadzonych w ostatnich latach regulacji dotyczących VGM, a także wprowadzono wprost reguły postępowania dotyczące niejednokrotnie występujących sytuacji zaginięcia konosamentów.

Celem twórców powyższej uchwały było ujednolicenie przepisów dotyczących spedycji, dostosowanie ich do obecnych potrzeb oraz sytuacji na rynku a także ujednolicenie i zwiększenie przejrzystości regulacji, także dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Ponadto istotne również było zachowanie równowagi ekonomicznej oraz prawnej między stronami umowy.

 

/KW/

Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej Herring Szczecin 2024

Już w piątek, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się coroczne spotkanie przedstawicieli gospodarki morskiej – „Herring Meeting”. Tradycyjnie zespół naszej Kancelarii bierze udział w tej imprezie, a osoby chętne do spotkania się z nami zapraszamy serdecznie do stolika nr 150.

 

 

/SEK/

Planowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zmiany mają na celu uregulowanie kwestii zlecania krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz przewozu kabotażowego przez podmioty związane z przewozem jako spedytorzy czy nadawcy. Nowelizacja będzie dążyć do wyeliminowania nieuczciwych praktyk, polegających na zlecaniu transportu drogowego podmiotom, które nie posiadają stosownego zezwolenia, bądź licencji.

Na podmiot zlecający przewóz drogowy (np. spedytora) zostanie nałożony obowiązek weryfikacji czy przewoźnik, któremu zamierza powierzyć transport, posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Kolejną planowaną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest nałożenie na zlecającego transport obowiązku wystawienia i przekazania przewoźnikowi drogowemu dokumentu potwierdzającego zlecenie. Zlecający przewóz będzie również zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z przewozem przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono zlecenie.

Planowana nowelizacja zmierza do wyeliminowania nieuczciwych praktyk, które dotychczas mogły mieć negatywny wpływ na rynek. Ponadto, uzupełnieniu ma ulec katalogu kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, w tym poprzez ustanowienie nowych sankcji w postaci kar pieniężnych za niestosowanie się do wprowadzonych przez projekt ustawy obowiązków.

Obecnie proponowane zmiany znajdują się w fazie zaawansowanego planowania, a etap ten otwiera drogę do gruntownych konsultacji społecznych, w których podmioty zainteresowane mogą przekazać swoje uwagi czy zastrzeżenia. Taki proces ma na celu wzbogacenie nowelizacji o praktyczne spostrzeżenia i sugestie podmiotów z branży transportowej.

 

/KW/

Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta w multi-jurysdykcyjnym sporze

Z dużą przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria zakończyła właśnie z sukcesem prowadzenie sprawy jednego z polskich Klientów, wobec którego wszczęto proces przed włoskim sądem powszechnym.

Tłem sporu było zniszczenie towaru (produktów spożywczych) w trakcie pożaru w Polsce. Ubezpieczyciel produktu wniósł pozew w jednym z państw skandynawskich przeciwko zleceniodawcy naszego Klienta, a zleceniodawca ten z kolei skierował roszczenie o te same kwoty wobec naszego Klienta przed sądem we Włoszech – domagając się nadto, by przyszły wyrok sądu włoskiego uwzględniał także koszty procesu, jakie zleceniodawca może zostać zmuszony zapłacić w razie przegrania procesu przed sądem jednego z państw nordyckich.

Dzięki sprawnej współpracy naszej Kancelarii z korespondentem skandynawskim, w tym zgromadzeniem przez nasz zespół niezbędnych dowodów na obronę przed roszczeniami odszkodowawczymi i przekazaniem ich do prawników zagranicznych, zleceniodawca wygrał proces wytoczony przez ubezpieczyciela towaru. W konsekwencji, bezprzedmiotowy stał się proces wytoczony przeciwko naszemu Klientowi we Włoszech. Przy tej okazji warto jednak podkreślić, że w ramach kompleksowej strategii prowadzenia sprawy, nasza Kancelaria podjęła na czas odpowiednie kroki, by proces we Włoszech nie zakończył się przed wydaniem wyroku w Skandynawii – przeoczenie takiej kwestii mogłoby bowiem (choćby tymczasowo) narazić Klienta np. na egzekucję prowadzoną przeciwko niemu w Polsce.

 

/SEK/

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były spędzone w gronie najbliższych oraz przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2024 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.

Zespół RG & Co.

Koleżanka Martyna Gawdzis ze złożonym ślubowaniem na aplikanta radcowskiego

Z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka – Martyna Gawdzis – zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską, którą rozpocznie w 2024 roku. Martyna wspiera naszą Kancelarią od kilku lat i w trakcie pracy z nami ukończyła prawo jako swój drugi kierunek studiów.

Bardzo się cieszymy, że nasz Zespół rozwija swoje umiejętności i stawiamy sobie za cel wspieranie rozwoju osobistego naszych Współpracowników.

Naszej Koleżance życzymy samych sukcesów w trakcie najbliższych trzech lat aplikacji!

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i innych ustaw

W dniu 18 sierpnia 2023 r. Prezydentowi RP przekazano do podpisu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216).

Projekt nowelizacji m.in. zakłada wprowadzenie na stałe w Kodeksie postępowania cywilnego możliwość przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość w sytuacji, gdy z budynku sądu przebywa sąd i protokolant, pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu (np. strony, pełnomocnicy) nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie, tj. posiedzenia zdalne. Obecnie, forma taka funkcjonowała na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i miała obowiązywać jedynie do 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z projektem, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia zdalnego z urzędu lub na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała adres poczty elektronicznej. Termin do złożenia wniosku wynosi 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie.

W odniesieniu do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, projekt nowelizacji przewiduje zasadniczo powrót do regulacji sprzed wprowadzenia ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, gdyż w sprawach o prawa majątkowe wniosek taki ma podlegać opłacie stałej odpowiednio w kwocie 120 zł – gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł oraz w kwocie 300 zł – w sprawach o wyższej wartości przedmiotu sporu.

Ponadto, nowelizacja zakłada, że sąd zwróci z urzędu stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jeżeli w postępowaniu pojednawczym zawarto ugodę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, w szczególności w zakresie planowanych zmian dotyczących kosztów sądowych w sprawach cywilnych, natomiast co do zamian w Kodeksie postępowania cywilnego ustawodawca przewidział dłuższy okres vacatio legis wynoszący 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

 

/JF/

Mecenas Adrianna Kasprzyk złożyła ślubowanie

z ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza koleżanka – Mecenas Adrianna Kasprzyk, w dniu 28 lipca 2023 r. złożyła uroczyste ślubowanie, powiększając tym samym grono radców prawnych w naszej Kancelarii.

Mecenas Kasprzyk dołączyła do zespołu Kancelarii w 2019 roku. Na co dzień nie tylko wspiera przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, ale także angażuje się w prowadzeniu postępowań rejestrowych przed Izbą Morską oraz w postępowaniach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody w przewożonym towarze, związanych m.in. z międzynarodowym przewozem drogowym, a także w wykonywaniu orzeczeń zagranicznych i polskich.

Z serdecznymi gratulacjami dla Pani Mecenas, cieszymy się na dalszą współpracę i osiąganie wspólnych sukcesów.

 

/SEK/

Herring Meeting 2023

 
W ubiegły piątek (19 maja 2023 r.) odbyło się 26. spotkanie biznesu morskiego „Herring Szczecin 2023”, które jak zwykle jest okazją do spotkania osób z branży shippingowej i transportowej.
 
Jak co roku, wśród uczestników nie zabrakło zespołu naszej Kancelarii.
 
 
/SEK/