Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i innych ustaw

W dniu 18 sierpnia 2023 r. Prezydentowi RP przekazano do podpisu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216).

Projekt nowelizacji m.in. zakłada wprowadzenie na stałe w Kodeksie postępowania cywilnego możliwość przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość w sytuacji, gdy z budynku sądu przebywa sąd i protokolant, pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu (np. strony, pełnomocnicy) nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie, tj. posiedzenia zdalne. Obecnie, forma taka funkcjonowała na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i miała obowiązywać jedynie do 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z projektem, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia zdalnego z urzędu lub na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała adres poczty elektronicznej. Termin do złożenia wniosku wynosi 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie.

W odniesieniu do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, projekt nowelizacji przewiduje zasadniczo powrót do regulacji sprzed wprowadzenia ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, gdyż w sprawach o prawa majątkowe wniosek taki ma podlegać opłacie stałej odpowiednio w kwocie 120 zł – gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł oraz w kwocie 300 zł – w sprawach o wyższej wartości przedmiotu sporu.

Ponadto, nowelizacja zakłada, że sąd zwróci z urzędu stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jeżeli w postępowaniu pojednawczym zawarto ugodę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, w szczególności w zakresie planowanych zmian dotyczących kosztów sądowych w sprawach cywilnych, natomiast co do zamian w Kodeksie postępowania cywilnego ustawodawca przewidział dłuższy okres vacatio legis wynoszący 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

 

/JF/

Mecenas Adrianna Kasprzyk złożyła ślubowanie

z ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza koleżanka – Mecenas Adrianna Kasprzyk, w dniu 28 lipca 2023 r. złożyła uroczyste ślubowanie, powiększając tym samym grono radców prawnych w naszej Kancelarii.

Mecenas Kasprzyk dołączyła do zespołu Kancelarii w 2019 roku. Na co dzień nie tylko wspiera przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, ale także angażuje się w prowadzeniu postępowań rejestrowych przed Izbą Morską oraz w postępowaniach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody w przewożonym towarze, związanych m.in. z międzynarodowym przewozem drogowym, a także w wykonywaniu orzeczeń zagranicznych i polskich.

Z serdecznymi gratulacjami dla Pani Mecenas, cieszymy się na dalszą współpracę i osiąganie wspólnych sukcesów.

 

/SEK/

Herring Meeting 2023

 
W ubiegły piątek (19 maja 2023 r.) odbyło się 26. spotkanie biznesu morskiego „Herring Szczecin 2023”, które jak zwykle jest okazją do spotkania osób z branży shippingowej i transportowej.
 
Jak co roku, wśród uczestników nie zabrakło zespołu naszej Kancelarii.
 
 
/SEK/

Wygrana w międzynarodowym procesie odszkodowawczym

Z dużą radością informujemy, że zespół naszej Kancelarii wygrał w obu instancjach proces wszczęty przeciwko naszemu Klientowi (spółce z o.o.) przez międzynarodową grupę ubezpieczeniową.

Przedmiotem sporu było wysokie odszkodowanie jakiego zagraniczny ubezpieczyciel towaru dochodził od naszego Klienta. Powodowa spółka twierdziła, że wypłaciła odszkodowanie za sprzęt samochodowy, który został sprzedany w południowej Europie do jednego z państw bałtyckich. Jednakże towar ostatecznie zaginął bez śladu, a jedną z hipotez branych pod uwagę była kradzież przez fałszywego przewoźnika.

Okoliczności sprawy stawiały naszego Klienta w trudnej pozycji, a sprawę dodatkowo komplikował fakt, że drugi ubezpieczyciel – tym razem z zakresu OC naszego Klienta – odmówił ochrony i pokrycia ewentualnego odszkodowania. W praktyce oznaczało to, że 100% roszczenia dochodzonego przez podmiot zagraniczny nasz Klient musiałby zapłacić z własnej kieszeni w razie przegrania procesu.

W toku analizy sprawy nasz zespół opracował jednak dodatkowy argument do obrony – bazujący m.in. na naszym doświadczeniu w sprawach transgranicznych. Okazało się bowiem, że składając pozew wierzyciel zagraniczny pominął istotny aspekt wykazania, iż faktycznie nabył roszczenie, które rzekomo wcześniej przysługiwało właścicielowi towaru (ubezpieczonemu).

Argument ten został uwzględniony przez Sąd Okręgowy, który podzielił nasze wątpliwości oraz zgodził się z argumentami Kancelarii, że ciężar wykazania tzw. legitymacji czynnej spoczywał na powodowym ubezpieczycielu, czego jednak ten ostatni nie wykonał. Z tej przyczyny powództwo zostało oddalone, a na rzecz naszego Klienta zostały zasądzone koszty procesu.

W apelacji ubezpieczyciel próbował twierdzić, że nabycie roszczeń nastąpiło z mocy prawa (obcego), ale Sąd Apelacyjny podzielił pogląd naszej Kancelarii, że problem nie polegał na wykładni prawa obcego, lecz na niedostarczeniu przez ubezpieczyciela dowodów na to, że między ubezpieczycielem i jego agentem istniała taka relacja kontraktowa, że w ogóle można było mówić o subrogacji ustawowej. W rezultacie, Sąd Apelacyjny oddalił apelację i zasądził na rzecz naszego Klienta także koszty postępowania drugoinstancyjnego.

Wyrok oddalający powództwo jest  prawomocny. Sprawę z ramienia naszej Kancelarii prowadził mec. Maciej Grudziński i apl. radc. Adrianna Kasprzyk.

/SEK/

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim

W dniu 25 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wpłyną m.in. na branżę offshore.

Jak podano, celem nowelizacji jest w szczególności poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

W ustawie o bezpieczeństwie morskim zostaną wprowadzone między innymi następujące zmiany:

  • rozszerzeniu ulegnie zakres upoważnienia do wydania rozporządzeń o wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz w celu ustandaryzowania procesu sporządzenia i oceny ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na systemy obronności państwa,
  • minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zyska upoważnienie do powierzenia uznanej organizacji (w drodze umowy) dokonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom innym niż jachty o długości do 24 m i statki rybackie o długości do 24 m. Jednocześnie na upoważnioną uznaną organizację nałożony będzie obowiązek uzyskania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie upoważnienia,
  • wprowadzono obowiązek przeprowadzenia dodatkowego audytu armatora po zatrzymaniu dwóch eksploatowanych przez niego statków w okresie 24 miesięcy.

 

Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany także w 12 innych ustawach, w tym w ustawie o portach i przystaniach morskich przewidziano upoważnienie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wskazania w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu.

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, dla których przewidziano wydłużenie vacatio legis.

 

/JF/

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

 

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były spędzone w gronie najbliższych oraz przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2023 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.

 

Zespół RG & Co.

Seminarium dot. Offshore Wind i Shipbuilding w Kołobrzegu

 

Mecenas Maciej Grudziński był jednym z prelegentów na ubiegłotygodniowej konferencji organizowanej przez Zachodniopomorski Klaster Morski, która odbyła się w Kołobrzegu. Tematem przewodnim seminarium był rozwój morskiej energetyki wiatrowej w kontekście m.in. planowanej lokalizacji portu instalacyjnego oraz produkcji turbin w Polsce.

Mecenas Grudziński przedstawił prezentację na temat praktycznych wyzwań przy obsłudze farm wiatrowych z uwzględnieniem propozycji zawartych w międzynarodowych wzorach kontraktów.

Jak podają organizatorzy, w trakcie seminarium miały miejsce wystąpienia prelegentów m.in. z firm Seaway 7, Smulders, Gotech, Zinkpower, Elektryka Morska, InTechMet i Co-Made na temat ich doświadczeń w budowie, dostawach i montażu w obszarze morskiej energetyki wiatrowej i budownictwa okrętowego. Ponadto, w prezentacjach udział wzięli przedstawiciele administracji morskiej, prawnicy i ekonomiści.

Impreza – jak na temat morski przystało – miała miejsce nadbałtyckim kurorcie, a prelekcje i uroczysta kolacja odbywały się w Seaside Park Hotel.

 

/SEK/

Zmiany w ustawie istotnej dla branży offshore

W dniu 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w wydawaniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. „ustawa offshore”).

W szczególności, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona zostaje cyfryzacja części procedur, gdyż wnioski i pisma w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, mają być składane i doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek złożony w inny sposób zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ponadto, także informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, należy składać wyłącznie elektronicznie, w tym z uwagi na ich ilość oraz wielkość, także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze. W takim przypadku, wnioskodawca przesyła link do usługi przetwarzania w chmurze w piśmie złożonym w drodze elektronicznej, opisując informacje i dokumenty, które zostały złożone w chmurze.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

/JF/