Mecenas Grosicka złożyła ślubowanie

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Nasza Koleżanka – Mecenas Agata Grosicka, w dniu 9 września 2021 r. złożyła ślubowanie, tym samym zasilając zespół Kancelarii już jako radca prawny.

Mecenas Grosicka związana jest z naszą Kancelarią od 2018 r., na co dzień wspomaga przedsiębiorców w ich bieżącej działalności oraz prowadzi jedne z bardziej skomplikowanych spraw z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego, prawa przewozowego, jak również związanych z dochodzeniem roszczeń na rzecz armatorów statków morskich.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas i cieszymy się ze wspólnie osiąganych celów.

 

/SEK/

Wygrany proces dot. międzynarodowej sprzedaży towarów

Z dużą radością informujemy, że nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała jednego z potentatów handlowych w zakończonym właśnie procesie sądowym dotyczącym międzynarodowej sprzedaży towarów. Wsparcie przedsiębiorców, w tym importerów i eksporterów, należy do wiodącej specjalizacji naszej Kancelarii, a przy tej okazji o pomoc do naszego zespołu zwrócił się klient (spółka) z Bliskiego Wschodu.

Tłem sporu była współpraca w zakresie obrotu dużymi ilościami surowców dla branży spożywczej. W pewnym momencie polski eksporter zaczął kwestionować zasadność poprzednich rozliczeń i na tym tle zatrzymał towar, który został już w pełni opłacony przez Klienta naszej Kancelarii. Towar, po odmowie jego zwolnienia, został zawrócony do Polski, bo Klient Kancelarii nie zgodził się na stawiane ultimatum tj. zapłatę rzekomych wcześniejszych „należności” pod rygorem niewydania towaru. Pomimo intensywnej wymiany stanowisk, ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, a Klient musiał dochodzić swych praw przed polskim sądem.

Nasza Kancelaria została zaangażowana w sprawę już po powstaniu konfliktu, niemniej w pierwszej kolejności nasi prawnicy ułożyli plan dalszego postępowania – zabezpieczając prawa i roszczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi międzynarodowej sprzedaży towarów. Na dalszym etapie, wobec braku zaspokojenia roszczeń Klienta, Kancelaria wniosła pozew o zapłatę.

Jakkolwiek pozornie eksporter dysponował szeroką dokumentacją na poparcie swoich roszczeń, które zgłosił do potrącenia, proces sądowy sprowadził się do kwestii fundamentalnej – a mianowicie prawa lub braku prawa do zatrzymania towaru. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez nasz zespół, sąd był zwolniony z badania rzekomych roszczeń eksportera, bo zachowanie polskiej spółki było po prostu niedopuszczalne na gruncie prawnym. Istotnie, art. 505 pkt 3) Kodeksu cywilnego nie pozwala na zgłaszanie do potrącenia roszczeń, jeśli wierzytelność wzajemna powstała z tzw. „czynu niedozwolonego”.

Sądy obu instancji zgodziły się ze stanowiskiem naszej Kancelarii – przepisy nie mogą pozwalać na samowolne, siłowe rozwiązania przez jedną ze stron umowy. Eksporter bowiem nigdy nie skorzystał ze środków ochrony prawnej, a jedynie starał się wykorzystać faktyczną kontrolę nad towarem (w pełni opłaconym), aby zmusić drugą stronę do uległości i zastosowania się do swych wezwań. Zachowanie takie skłoniło importera z Bliskiego Wschodu do skierowania sprawy na drogę sądową z pomocą naszej Kancelarii i ubiegłotygodniowy wyrok potwierdził prawidłowość oceny prawnej zaprezentowanej przez nasz zespół. Eksporter jest teraz obowiązany do zapłaty kwoty żądanej przez naszego Klienta wraz z odsetkami, a orzeczenie w tym zakresie jest już prawomocne.

W proces zaangażowani byli radca prawny Maciej Grudziński, który opracował strategię przedprocesową i procesową, a także aplikant radcowski Justyna Florek, która partycypowała w procesie pierwszoinstancyjnym oraz opracowała zasadniczą koncepcję odpowiedzi na apelację złożoną w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym.

 

/SEK/

 

Konwencja CMR / OPWS – pozwany bez ograniczenia odpowiedzialności

Miło nam poinformować, że nasi prawnicy – mec. Piotr Rosicki wspomagany przez mec. Kingę Hałasę – uzyskali dla Klienta korzystne rozstrzygnięcie w sporze sądowym dotyczącym odpowiedzialności na gruncie Konwencji CMR. Sprawa dotyczyła kradzieży produktów handlowych o wysokiej wartości.

Warto dodać, że ponad 700 000 zł roszczenia głównego zostało dodatkowo zasądzonych przez Sąd Apelacyjny na skutek apelacji naszej Kancelarii od wyroku Sądu Okręgowego, który pierwotnie przyjął, że w sprawie mają zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności pozwanego wynikające z Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS). Nasza apelacja przekonała Sąd drugiej instancji co do tego, że OPWS nie obowiązują w przedmiotowej sprawie, a tym samym pozwany nie może korzystać z limitów odpowiedzialności tam opisanych.

Nasza Koleżanka mec. Hałasa dodatkowo skutecznie poprowadziła windykację zasądzonych kwot, których łączna wartość to blisko 1 200 000 zł, a które w całości trafiły do Klienta. To kolejna już sprawa gospodarcza w I kwartale 2021 r., którą nasza Kancelaria zamknęła korzystnym rezultatem po skomplikowanym procesie sądowym.

 

/MAG/

Odpowiedzialność cywilna w sprawach hydrobudowlanych – przykład z zakończonego procesu sądowego

Klientem naszej Kancelarii w zakończonej niedawno sprawie była jedna ze spółek zajmująca się m.in. eksploatacją wielkogabarytowego sprzętu używanego przy dużych procesach hydrobudowlanych. Tego typu inwestycje dotyczą obecnie nie tylko marin i portów, ale także (jeśli nie przede wszystkim) prac wykonywanych przy budowie dróg, które odcinkowo wymagają stawiania mostów, wiaduktów i innego rodzaju konstrukcji nad akwenami takimi jak choćby rzeki, czy kanały portowe.

W przytoczonej sprawie, w trakcie realizacji procesu budowlanego doszło do niekontrolowanego przemieszczenia się części sprzętu i w efekcie zniszczenia pobliskiej infrastruktury przesyłowej. Wartość roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych Klientowi wyniosła łącznie kilka milionów złotych, nie licząc kosztów późniejszego procesu sądowego.

Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że ubezpieczyciel OC właściciela sprzętu odmówił ochrony ubezpieczeniowej Klientowi. Oficjalnym powodem było rzekome naruszenie warunków polisy dotyczących dozwolonych konfiguracji sprzętu używanego podczas prac hydrobudowlanych, aczkolwiek argumenty te były kwestionowane przez naszą Kancelarię.

W toku rozmów przedsądowych między poszkodowanym właścicielem infrastruktury, a Klientem Kancelarii nie udało się wypracować porozumienia. Sprawa znalazła więc finał w sądzie, a pozew złożony przez poszkodowanego skutkował wydaniem nakazu zapłaty. W rezultacie, koncepcję obrony nasza Kancelaria musiała opracować w ciągu dwóch tygodni, a warto zaznaczyć, że pozew zawierał szereg dowodów, które nie były wcześniej udostępnione przez poszkodowanego.

Trzeba zaznaczyć, że zarówno stan faktyczny (pewne trudności dowodowe) dawał lepszą pozycję wyjściową stronie powodowej. Co jednak najważniejsze, roszczenie zostało wniesione w oparciu o odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a to oznaczało, że nawet brak winy po stronie Klienta Kancelarii nie wystarczył do uwolnienia się od odpowiedzialności. W grę wchodziły więc potencjalnie tylko trzy przesłanki zwalniające, a mianowicie (i) siła wyższa, (ii) wyłączna wina poszkodowanego, względnie (iii) wyłączna wina osoby trzeciej, za którą Klient nie ponosiłby odpowiedzialności. W stanie faktycznym omawianej sprawy istniały spore trudności w udowodnieniu ww. okoliczności, a trzeba przypomnieć, że ciężar ich wykazania spoczywał na Kliencie Kancelarii jako podmiocie, który chciałby z tych wyłączeń skorzystać. W tym stanie rzeczy, niezależnie od podnoszonych argumentów prawnych, równie istotne stało się opracowanie właściwej strategii procesowej – w tym w szczególności co do kolejności i zakresu przesłuchania świadków, czy przeprowadzenia pozostałych dowodów.

Pomimo bardzo trudnej pozycji wyjściowej opracowana przez Kancelarię taktyka obrony w procesie okazała się skuteczna. Powództwo poszkodowanego zostało oddalone w całości przez sąd I instancji. Rozstrzygnięcie to zostało następnie zaskarżone przez właściciela zniszczonej infrastruktury, jednak Sąd Apelacyjny podzielił argumentację naszej Kancelarii i oddalił apelację. W postępowanie przed sądami obu instancji zaangażowani byli radca prawny Maciej Grudziński oraz radca prawny Kinga Hałasa, którzy opracowali koncepcję obrony w procesie oraz dobór argumentów prawnych.

Powyższy proces sądowy pozwala na wyciągnięcie kilku istotnych wniosków. Po pierwsze, polskie sądy (skądinąd słusznie) opowiadają się za dość szerokim stosowaniem surowej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, która wprawdzie wynika najczęściej z przepisów wprowadzonych w życie jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale ich zaadaptowanie do obecnych realiów dokonało się w drodze wykładni nieco przestarzałych sformułowań ustawodawcy. Po drugie, uczestnicy procesów budowlanych i hydrobudowlanych winni skorelować swoje ubezpieczenie OC z zaostrzoną odpowiedzialnością, którą mogą ponosić w razie nieprzewidzianych zdarzeń, w tym uszkodzeń mienia czy szkód na osobie. Warto podkreślić, że samo posiadanie jakiejkolwiek polisy nie jest jeszcze gwarantem należytego zabezpieczenia swojej pozycji – równie ważne staje się bowiem takie dobranie warunków ubezpieczenia, jak i samego ubezpieczyciela, które daje wysokie prawdopodobieństwo sprawnej likwidacji szkody. Po trzecie wreszcie, nawet w bardzo trudnych sprawach, w których przegranie procesu – zwłaszcza przy wysokiej wartości roszczeń – może zachwiać płynność finansową albo prowadzić niekiedy do niewypłacalności podmiotu, warto odpowiednio wcześnie zastanowić się nad właściwą strategią procesową. Jak pokazuje powyższe postępowanie, mimo trudnej pozycji „na wejściu” w postępowanie sądowe, sprawna współpraca między klientem i wspierającymi go pełnomocnikami prawnymi oraz pełne zaangażowanie w sprawę może przynieść pozytywny rezultat w nawet najtrudniejszym procesie.

 

 

/MG/

Mec. Kinga Hałasa złożyła ślubowanie

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż nasza koleżanka – Mec. Kinga Hałasa – złożyła w dniu 15.10.2020 r. ślubowanie i zasili zespół Kancelarii już jako radca prawny. Mec. Hałasa związana jest z naszą Kancelarią od początku aplikacji, w trakcie której z sukcesem prowadziła szereg spraw procesowych i pozaprocesowych związanych z międzynarodowym obrotem handlowym, finansowaniem i dostawą statków, sporami na gruncie przewozu towarów oraz wielu innych spraw gospodarczych o wysokim stopniu skomplikowania.

Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas i cieszymy się ze wspólnie osiąganych celów.

 

/MG/

 

Międzynarodowy przewodnik Lexology GTDT: Market Intelligence – Shipping 2020

Miło nam Państwa poinformować, że nasza Kancelaria jest jednym ze współautorów „Lexology GTDT: Market Intelligence – Shipping 2020” – kompleksowego przewodnika prawnego stanowiącego diagnozę transportu morskiego w Polsce. W artykule omówiono współczesne problemy związane z żeglugą morską oraz światowe trendy wpływające na polski sektor morski, ze szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego i ogólnych perspektyw branży żeglugowej.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu: http://rgcolegal.com/z8cq5fxa10/2020_MI_Shipping_Poland.pdf

 

Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

Zgodnie ze proponowanymi zmianami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w spółkach kapitałowych wprowadzone mają zostać nowe regulacje w zakresie wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

Tak proponowane zmiany mają wpłynąć na zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych a to z kolei przyczynić się mogłoby do zmniejszenia ryzyka związanego z działalnością gospodarczą tych podmiotów, a także wyeliminowania zdarzających się przypadków nadużyć związanych z funkcjonowaniem spółek.

W treści uzasadnienia projektowanej zmiany, dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wskazano, że organ rady nadzorczej sprawuje bieżący nadzór nad prowadzeniem działalności przez spółki kapitałowe. Przyznanie radom nadzorczym spółek kapitałowych dodatkowych uprawnień kontrolnych, może przyczynić się zatem do poprawy postrzegania tych podmiotów z perspektywy krajowych oraz zagranicznych dawców kapitału.

Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych obejmuje m.in. nałożenie na zarząd obowiązku udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, wprowadzenie doradcy rady nadzorczej, wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości, czy też wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji.

Projekt nowelizacji KSH trafił 5 sierpnia 2020 r. do konsultacji społecznych, które potrwają 45 dni od daty opublikowania projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast stosownie do treści art. 6 nowelizacji KSH ustawa ta ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

/ADK/

Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (dalej: „Ustawa”).

Ustawa określa obowiązek rejestracji, któremu podlega każdy jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW, jednostka pływająca używana do połowów rybackich, a także jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ww. jednostki nie posiadają przynależności innej niż polska.

Obowiązkowej rejestracji nie podlega natomiast m.in. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

Organem rejestrującym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy. W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Dokonując rejestracji jednostki pływającej organ nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej, oraz wydaje oznakowanie kontrolne. Obowiązkiem właściciela jednostki jest niezwłoczne oznakowanie jednostki za pomocą oznakowania kontrolnego.

W razie niedopełnienia obowiązków nałożonych Ustawą bądź podania organowi rejestracyjnemu nieprawdziwych informacji, właściciel jednostki pływającej podlega karze grzywny.

 

/JF/

Aplikant radcowski Kinga Hałasa z pozytywnym wynikiem egzaminu na radcę prawnego.

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka – aplikant radcowski Kinga Hałasa, która z naszą Kancelarią jest związana od początku aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas tego sukcesu i niezmiernie cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.

 

 

/MG/

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 lipca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlowych powinni złożyć informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji, natomiast na spółkach w stanie likwidacji lub upadłości taki obowiązek rejestracji ciąży.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem rządowej platformy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego podpisem ePUAP lub podpisem elektronicznym.

 

/ADK/