AKTUALNOŚCI

06.03.2019 r.

Nowelizacja KSH: zwrot zaliczki wypłaconej na poczet przewidywanej dywidendy.

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie zmiana przewidziana w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, na mocy której w art. 195 Kodeksu spółek handlowych dodano § 11.

Zgodnie z nowododanym przepisem w przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

  1. całości – w przypadku odnotowania straty albo
  2. części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

W odniesieniu do spółki akcyjnej, ustawodawca powstrzymał się od zmian w omawianym zakresie.

 

 

/JF/

29.10.2018 r.

Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Dotychczas do postanowień Konwencji trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r. Poprawki z 2016 r. wprowadzają niezbędne zmiany do jej […]

26.10.2018 r.

Morski Fundusz Rozwoju – trwają prace nad projektem nowej ustawy

W dniu 8 października 2018 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniony został projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W projekcie tym zaproponowano środki mające na celu głównie wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej. Projekt przewiduje utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej […]

22.10.2018 r.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ww. aktem prawnym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane […]