Nowe wykroczenie w Kodeksie wykroczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

20.04.2020

20.04.2020 r.

Nowe wykroczenie w Kodeksie wykroczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

W art. 2 Ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzona została zmiana do Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którą dodano art. 65a, który stanowi o tym, że „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Przepis wszedł w życie 31 marca 2020 r.

Jest to nowy czyn zabroniony, stanowiący wykroczenie, które popełnione może zostać jedynie umyślnie. Wprowadzenie przepisu do porządku prawnego ma na celu zapewnienie skuteczności działań funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej nie tylko w czasie epidemii, ale także w czasie realizacji zwykłych ustawowych zadań.

Stosowanie wprowadzonego nowego czynu zabronionego nie zostało ograniczone w czasie, w szczególności co do czasu trwania stanu epidemicznego w kraju. Niemniej, wprowadzenie przepisu art. 65a do porządku prawnego jest związane z wprowadzeniem różnorodnych ograniczeń związanych z epidemią wirusa COVID-19.

 

/ADK/