Konwencja CLNI ratyfikowana przez Węgry

08.11.2017

08.11.2017 r.

Konwencja CLNI ratyfikowana przez Węgry

Węgierski Parlament przyjął ustawę ratyfikującą Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (dalej „Konwencję CLNI”). Konwencja ta dotyczy ograniczenia odpowiedzialności finansowej armatora za przewożony ładunek, który uległ uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu podczas transportu wodnymi drogami śródlądowymi. Jej pierwotna wersja została przyjęta w 1988 r., natomiast weszła ona w życie w 1997 r. W 2012 r. Konferencja Dyplomatyczna zwołana przez Centralną Komisję Żeglugi na Renie (CCNR), przyjęła, z udziałem Polski, zmiany do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (CLNI 2012). Odniosły się one przede wszystkim do powiększenia zasięgu geograficznego CLINI (w szczególności poprzez otwarcie Konwencji dla wszystkich zainteresowanych państw i objęcie swoim zakresem nowych szlaków wodnych), a także aktualizacji, ustalonych przeszło 20 lat wcześniej, kwotowych limitów ograniczenia odpowiedzialności.

Zgodnie z komunikatami wydanymi przez CNNR, przepisy niniejszej Konwencji zaczną obowiązywać  na Węgrzech od 1 lipca 2019 r. Wraz z wejściem w życie jej postanowień, obowiązywać zaczną również regulacje dotyczące kwestii posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonego w węgierskiej ustawie o żegludze śródlądowej.

Polska od 3 grudnia 2013 r. posiada status sygnatariusza Konwencji CLNI, jednak do tej pory jej nie ratyfikowała. Taki stan rzeczy uznać należy za dalece niepożądany chociażby ze względu na fakt, iż istotna część z około 3655 km śródlądowych dróg wodnych w Polsce stanowi odcinki szlaków międzynarodowych.

/WJ/