Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

21.04.2017

21.04.2017 r.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W ramach powyższego naboru, można ubiegać się o pomoc finansową do wysokości 40 000 000 złotych.

Dofinansowanie jest możliwe w zakresie w zakresie działania: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, regulowane rozporządzeniem  nr 508/2014 (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.),

O przyznaniu pomocy finansowej będzie decydować kolejność składania wniosków o dofinansowanie.  Formularze i niezbędne dokumenty dostępne są m.in. na stronie ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (www.mgm.gov.pl). Wypełnione wnioski należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

/KP/