Zakończyły się prace nad „pakietem wierzycielskim”

20.04.2017

20.04.2017 r.

Zakończyły się prace nad „pakietem wierzycielskim”

Ma on ułatwić dochodzenie wierzytelności przez przedsiębiorców oraz przeciwdziałać zatorom płatniczym. Ustawa ta mieści się w pakiecie Ministerstwa Rozwoju – „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Zmiany wprowadzone ustawą mają zapewnić sprawniejsze uzyskiwanie informacji dotyczących zobowiązań potencjalnych kontrahentów. Ma to zostać zapewnione m.in. poprzez utworzenie Rejestru Należności Publicznych a także poprzez usprawnienie działalności biur informacji gospodarczej.

Ustawa wprowadza również przesłanki do zawarcia ugody przez podmioty publiczne podlegające dyscyplinie finansów publicznych w sprawach spornych należności cywilnoprawnych. Będzie to możliwe, jeżeli po analizie okoliczności okaże się, że ugoda przyniesie skutki korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.

Zmianie ulegną również przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu uproszczonym będą rozpatrywane sprawy o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł. Dotychczas granica ta wynosiła 10 000 zł. Natomiast w postępowaniu zabezpieczającym, w przypadku wydania orzeczenia uwzględniającego roszczenie, udzielone wcześniej zabezpieczenie upadnie po upływie dwóch miesięcy, a nie tak jak dotychczas jednego miesiąca. Rozszerzony zostanie również zakres informacji składanych przez dłużnika podczas wyjawienia majątku. Wierzyciel będzie mógł żądać ujawnienia informacji na temat czynności prawnych dokonanych przez dłużnika na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności. Zmiana ta powinna mieć pozytywny wpływ na skuteczność instytucji skargi pauliańskiej.

Zmiany zaproponowane ustawą obejmują także grupowe dochodzenie roszczeń. Zgodnie z założeniami czas postępowania ma ulec znacznemu skróceniu, zaś procedura ma mieć szerszy zakres przedmiotowy, bowiem będzie mogła obejmować roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także z bezpodstawnego wzbogacenia oraz naruszenia niektórych dóbr osobistych.

Ustawa zakłada także zmianę kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za regulowanie zobowiązań względem podwykonawców.

Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Większość jej przepisów ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.