Zmiany w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

04.05.2017

04.05.2017 r.

Zmiany w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Zmiany dotyczą przede wszystkim udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających na rzecz m.in. państwowych jednostek budżetowych, np. kosztów postępowań sądowych oraz niepodatkowych należności budżetowych o publicznoprawnym charakterze, takich jak np. opłaty administracyjne czy grzywny nakładane manatami karnymi.

W zakresie należności cywilnoprawnych nowe przepisy wyraźnie rozgraniczają sytuacje, w których należności mogą być umarzane z urzędu oraz kiedy może to nastąpić na wniosek dłużnika.

Umorzenie z urzędu może nastąpić po spełnieniu jednej z pięciu przesłanek, którą wskazuje ustawa. Wymagana dotychczas przesłanka „ważnego interesu dłużnika” została wykreślona. Natomiast dłużnik zyskał, w sytuacjach szczególnych, możliwość ubiegania się również o umorzenie całości należności, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Do tej pory wniosek dłużnika o umorzenie ww. należności mógł obejmować  tylko ich część.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 wspomnianej ustawy, umorzenie należności w części, odroczenie terminu spłaty czy też rozłożenia płatności na raty będzie możliwe, gdy jest to uładnione społecznie, gospodarczy lub możliwości płatnicze dłużnika są ograniczone.

Nowelizacja, w odniesieniu do niepodatkowych należności budżetowych, precyzuje kwestię poddawania do publicznej wiadomości informacji o podjętych decyzjach w sprawie ich umorzenia. Obecnie, taka informacja będzie pojawiała się w biuletynie informacji publicznej właściwego organu.  Dzięki wprowadzonym zmianom, dopuszczalne będzie także stosowanie ulg przy spłacie należności stanowiących pomoc publiczną.