Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów niedługo wejdzie w życie

31.03.2017

31.03.2017 r.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów niedługo wejdzie w życie

Ustawa ma wprowadzić monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego poprzez system gromadzenia i przetwarzania danych o ich przewozie. Ustawę przyjęto ze względu na dużą skalę nielegalnych działań w obszarze przewozów wskazanych wyżej towarów, w celu ograniczenia szarej strefy oraz uszczelniania systemu podatkowego. Do najczęstszych naruszeń w tym zakresie należą przede wszystkim wyłudzenia i niepłacenie podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego.

Zgodnie z przepisami ustawy powstanie elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu wrażliwych towarów, umożliwiający monitorowanie tego przewozu. Rejestr będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast sama kontrola przewozu towarów objętych rejestrem będzie przeprowadzana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa nakłada obowiązki dokonywania zgłoszeń na cztery grupy podmiotów, tj. podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnika i kierującego. Na początku podmiot wysyłający będzie musiał zgłosić przewóz, co będzie się wiązało z uzyskaniem numeru referencyjnego zgłoszenia, który będzie ważny przez 10 dni. Następnie przewoźnik będzie musiał zgłosić się do systemu i jednocześnie przekazać dane dotyczące samego przewozu, czyli numery rejestracyjne środka transportu, dokładną trasę przewozu, datę jego rozpoczęcia i planowaną datę zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, o ile w związku z przewozem są wymagane. Kierowca wykonujący przewóz będzie zobowiązany do posiadania przy sobie numeru referencyjnego, aby w przypadku kontroli mógł on posłużyć do identyfikacji przewozu w rejestrze. Natomiast podmiot odbierający musi zgłosić do rejestru odbiór przewożonego towaru.

Obowiązek zgłaszania przewozu do rejestru będzie obejmował następujący katalog towarów:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
  • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
  • alkohol etylowy całkowicie skażony,
  • susz tytoniowy.

Ustawa przewiduje również sankcje za nieprzestrzeganie przez któryś z podmiotów nałożonych obowiązków. I tak zgodnie z przepisami ustawy naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli przewozu towarów będzie organem właściwym do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, a odpowiedniemu funkcjonariuszowi dokonującemu kontroli przysługiwać będzie prawo do nakładania i pobierania grzywny w drodze mandatu karnego.

Obecnie ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu, natomiast wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Rejestr zgłoszeń ma zostać uruchomiony z dniem wejścia w życie ustawy.