Zmiany w Kodeksie Pracy

02.01.2019

02.01.2019 r.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Nowelizacja m.in. przewiduje, że wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W związku z powyższym, w art. 22 § 2 dodano pkt 3, zgodnie z którym pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Do końca 2018 r. zasadą była wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika, chyba że złożył wniosek o wypłatę na rachunek bankowy.

Kolejną nowością, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. jest zmiana art. 94 pkt 9a, dotyczącego dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z przywołanym przepisem, pracodawca zobowiązany jest (w szczególności) do prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obie formy prowadzenia ww. dokumentacji są obecnie równoważne. Co jednak istotne, odwzorowanie cyfrowe dokumentacji będzie bowiem wymagało opatrzenia podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Ponadto zmianie uległ układ akt pracowniczych – do obowiązujących uprzednio części A, B i C dodano część D, która zawierać ma dokumentację związaną z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika utraciło zatem moc, zaś w jego miejsce, z dniem 1 stycznia 2019 r., obowiązywać zaczął nowy akt, tj. rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

/JF/