Skrócenie terminów przedawnienia – nowelizacja coraz bliżej

19.01.2018

19.01.2018 r.

Skrócenie terminów przedawnienia – nowelizacja coraz bliżej

16 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniającej Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta przewiduje m. in. skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń.

Ustawa zmieniająca zakłada skrócenie do 6 lat obecnego 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń. Bez zmian pozostanie natomiast regulacja, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązuje 3-letni termin przedawnienia.

W uzasadnieniu projektu ustawy skrócenie terminu umotywowano skłonieniem wierzycieli do szybszego wszczynania postępowań, co przyczynić się ma do stabilności i pewności obrotu prawnego, a w efekcie ograniczyć przedłużającą się niepewność dłużnika.

Kolejnym nowym rozwiązaniem będzie przyjęcie koncepcji, w której sąd z urzędu bada, czy nie doszło do przedawnienia roszczenia przysługującego wobec konsumenta. Jeśli okaże się, że roszczenie jest przedawnione, sąd z urzędu oddali powództwo, a konsument nie będzie musiał podejmować w tym celu żadnych czynności.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ze względów słuszności i po rozważeniu interesów stron, sąd będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi.

W pozostałych przypadkach dotychczasowo istniejące rozwiązania, według których przedawnienie jest uwzględnianie w razie zgłoszenia zarzutu, zostaje zachowane.

/JF/