Pierwsza połowa 2018 r. przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców

03.01.2018

03.01.2018 r.

Pierwsza połowa 2018 r. przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców

Rok 2018 przyniesie dla przedsiębiorców wiele zmian w prawie. Poniżej przedstawione zostały te z nich, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w pierwszej połowie roku.

Zmiany w KRS

Od 1 stycznia 2018 r. na przedsiębiorcach prowadzących spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółkę europejską ciąży nowy obowiązek. Mianowicie, chodzi o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym wzmianek o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało wydane rozporządzenie, które określiłoby wzory formularzy, na których takie zgłoszenia miałyby być dokonane, a obecnie obowiązujące formularze nie przewidują możliwości zgłoszenia w nich tych sprawozdań.

Zmiany podatkowe – Jednolity Plik Kontrolny

W styczniu 2018 r. obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego i przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji został nałożony na kolejną grupę czynnych podatników VAT tj. mikro przedsiębiorców prowadzących ewidencję za pomocą oprogramowania. Do tej pory takim obowiązkiem zostały objęte duże przedsiębiorstwa (2016 r.), a także mali i średni przedsiębiorcy oraz podmioty uważane za takie (2017 r.).

ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy, którzy chcą opłacić składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą wykonać w tym celu jeden przelew miesięcznie, zamiast dotychczasowych trzech lub nawet czterech przelewów w miesiącu. Wedle nowych uregulowań, wpłata na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych ma zostać dokonana łącznie na jeden rachunek, przelewem zwykłym. Każdy przedsiębiorca powinien otrzymać swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być uiszczane składki.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 24 maja 2016 r. Rozporządzenie zawiera definicje zasad przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych sformułowane w nieco odmienny sposób niż dotychczas. Bardzo istotne jest to, że RODO dotyczyć będzie każdego przedsiębiorstwa – bez względu na jego wielkość, które oferuje produkty lub usługi dla obywateli UE. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie tzw. reguły rozliczalności, wedle której zadaniem administratora danych osobowych będzie dostosowanie systemów informatycznych tak, aby na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, można było między innymi usunąć całkowicie jej dane osobowe, czy przenieść je do innego usługodawcy. Reguła ta powoduje również, że ciężar dowodowy w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami RODO spoczywał będzie na administratorach. Najważniejszym obowiązkiem, który spoczywać będzie na przedsiębiorcy – administratorze będzie wymóg właściwego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych. Rozporządzenie przewiduje dotkliwe kary finansowe dla przedsiębiorców, którzy nie zastosują wprowadzanych zmian.