Zmiany w prawie konkurencji

18.04.2017

18.04.2017 r.

Zmiany w prawie konkurencji

Konieczność wprowadzenia powyższych przepisów związana jest z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego.

Projekt ustawy normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że w praktyce poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli w łatwiejszy sposób uzyskać m.in. rekompensatę w sądzie cywilnym od uczestników zmów cenowych oraz monopolistów, którzy w nieuczciwy sposób podnoszą ceny towarów i usług. Obecnie takie roszczenia dochodzone są na zasadach ogólnych, co w praktyce jest bardzo skomplikowane ze względu na utrudnienia dowodowe i problemy z określeniem wartości przedmiotu sporu. Wprowadzenie nowych regulacji ma zatem ułatwić naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji bez względu na istnienie wpływu naruszenia na handel między państwami członkowskimi, a także m.in. wprowadzić definicję „kartelu”, „nabywcy bezpośredniego/nabywcy pośredniego”, unormować kwestię przedawnienia tych roszczeń, umożliwić wytaczanie powództwa przez organizacje pozarządowe na rzecz konsumentów oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców, a także co wydaje się być najistotniejsze, wprowadzić szczególny tryb wyjawienia środków dowodowych. Ten ostatni element może jednak wzbudzać kontrowersje, w związku z możliwością wykorzystania przez przedsiębiorców nowych przepisów do ujawnienia tajemnicy innego przedsiębiorcy. Strony będą miały możliwość wystąpienia do sądu o zobowiązanie drugiej strony do przedstawienia określonych dokumentów, związanych z jej funkcjonowaniem. Nadto sąd uprawniony będzie do zwrócenia się do organu ochrony konkurencji o wydanie środka dowodowego, znajdującego się jego posiadaniu i mającego istotne znaczenie w sprawie.