Ustawa o ratyfikacji Konwencji AGN weszła w życie

26.02.2017

26.02.2017 r.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji AGN weszła w życie

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (dalej zwana Konwencją AGN). W praktyce umożliwi to dokonanie aktu ratyfikacji, a tym samym przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji AGN.

Ratyfikacja Konwencji AGN jest wpisana w strategię związaną z rozwojem całego sektora żeglugi śródlądowej, a w szczególności w zakresie przywrócenia żeglowności na polskich rzekach. Przystępując do Konwencji AGN, Polska zobowiązuje się do zapewnienia na drogach wodnych warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. O ile planowane przedsięwzięcia wiążą się z ogromnymi nakładami finansowymi, o tyle rozwój infrastruktury wykorzystywanej do żeglugi śródlądowej ma być w długim okresie korzystny pod względem gospodarczym, finansowym i środowiskowym. Głównym beneficjentem rozwoju żeglugi śródlądowej mają być porty morskie, dla których stanie się ona integralną gałęzią transportu. Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce stanowi w perspektywie również dużą szansę na odciążenie transportu drogowego, na który przypada obecnie 86% przewozów w naszym kraju, przy jedynie 0,4% przypadających na transport drogą śródlądową.

Szerzej na temat Konwencji przeczytacie Państwo w artykule naszej Kancelarii na portalu gospodarkamorska.pl: ttp://m.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/nowe-otwarcie-dla-zeglugi-srodladowej-w-polsce-%E2%80%93-co-ratyfikacja-konwencji-agn-moze-zmienic-w-transporcie.html

/KH/