Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesza postępowania administracyjne w polskich obszarach morskich

12.02.2017

12.02.2017 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesza postępowania administracyjne w polskich obszarach morskich

Na podstawie najnowszego ogłoszenia wydanego w dniu 3 lutego 2017 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.), zawieszono toczące się oraz nowe postępowania administracyjne, wszczynane na podstawie wpływających wniosków, dotyczące pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie m.in. konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Przedmiotowe rozporządzenie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, powinno być przyjęte najpóźniej do końca marca 2021 r.

Zawieszenie postępowań administracyjnych jest podyktowane potrzebą utrzymania ładu przestrzennego na obszarach morskich oraz koniecznością zachowania aktualności informacji, na podstawie których Dyrektorzy Urzędów Morskich sporządzą projekty zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych.

Jednak, co najważniejsze, zawieszenie postępowań administracyjnych nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych w granicach portów lub przystani morskich czy służących zapewnieniu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp do portu.