Wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

26.02.2017

26.02.2017 r.

Wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy  o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Ustawa o KAS jest wynikiem reformy obejmującej trzy ważne struktury fiskalne:

  • administrację podatkową
  • Służbę Celną
  • kontrolę skarbową

Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności  oraz wydajności działania organów administracji publicznej przy wykorzystaniu wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy powyższych organów poprzez m.in. połączenie zasobów finansowych i organizacyjnych.  Za koordynację działań KAS odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jednocześnie, skonsolidowanie struktur wprowadzane z początkiem marca bieżącego roku pociąga za sobą szereg zmian dla podatników, które sygnalizujemy poniżej.

Istotnym novum jest zapewnienie organom kontroli celno–skarbowej możliwości dokonania przeszukania lokalu mieszkalnego bez zgody prokuratora, gdy tylko zaistnieją uzasadnione podstawy do przypuszczania, że dowody mogą znajdować  w lokalu. Takie rozwiązania mogą potencjalnie budzić obawy, co do możliwości nadużyć ze strony organów kontroli.

Zmieni się również właściwość organów w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Od marca przedmiotowe interpretacje będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w postępowaniu odwoławczym – od decyzji wydawanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Naczelników Urzędów Celno–Skarbowych, organem odwoławczym będzie co do zasady Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Za wydawanie wiążących interpretacji taryfowych, które dotychczas wydawała Izba Celna w Warszawie, po zmianach odpowiedzialna będzie Izba Administracji Skarbowej. Ważne jest, że pomimo reorganizacji struktur fiskalnych, nie ulegną zmianie dotychczasowe lokalizacje urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzona reforma usprawni obsługę dużych podatników, wprowadzi jednolite standardy w zakresie informacji podatkowej i celnej oraz poprawi skuteczność walki z przestępczością ekonomiczną.  Czy wprowadzone zmiany będą korzystne, a cele reformy zostaną osiągnięte, pokaże praktyka najbliższych lat.

/KP/