Zmiana ustawy o wyposażeniu morskim

02.01.2017

02.01.2017 r.

Zmiana ustawy o wyposażeniu morskim

Dnia 2 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim, która określa zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów.

Ustawa, której projekt przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest ustawą techniczną implementującą przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają zapewnić jednolite stosowanie zasad związanych z nadzorem nad rynkiem wyposażenia morskiego, a nadto określać zasady przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów. Ponadto ustawa reguluje również zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim. Wdrożenie powyższych zmian i dostosowanie przepisów do wymogów unijnych ma na celu wprowadzenie aktualnych standardów i wymagań dla polskich producentów co umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku unijnym.

Przyjęta ustawa wprowadza wreszcie istotne zmiany dotyczące sankcji za nieprzestrzeganie przepisów o wyposażeniu morskim. Mianowicie, dotychczasowa odpowiedzialność karna (a ściślej chodzi o grzywny nakładane w trybie przepisów o wykroczeniach) zostanie zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo – w zależności od czynu, przy czym  maksymalna wysokość kary została ustanowiona w wysokości 100 tys. zł.

Proponowane przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim, przy czym nowa ustawa została już w ostatnim tygodniu 2016 r. podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na ogłoszenie.