Zmiany Konwencji MLC już od stycznia 2017 r.

05.12.2016

05.12.2016 r.

Zmiany Konwencji MLC już od stycznia 2017 r.

Z dniem 29 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa o ratyfikacji poprawek do Konwencji o pracy na morzu (ang. Maritime Labour Convention 2006 – tzw. Konwencja MLC), regulującej kwestie wzajemnych praw i obowiązków armatorów i zatrudnianych przez nich marynarzy.

Poprawki do przedmiotowej konwencji mają na celu korzystniejsze uregulowanie sytuacji, która może nastąpić w przypadku porzucenia marynarza przez armatora oraz rozszerza dotychczasowe wymagania wobec armatorów w zakresie zabezpieczenia finansowego mającego na celu rekompensatę roszczeń w przypadku śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej osób zatrudnionych na jednostkach morskich.  Ponadto przyjęcie nowych rozwiązań ma ujednolicać standardy pracy i życia marynarzy na statkach, zapewniając im ochronę̨ warunków pracy we wszystkich aspektach.

Nowe przepisy Konwencji MLC nakładają na każde Państwo obowiązek zapewnienia odpowiedniego systemu zabezpieczeń finansowych (np. w postaci zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia komercyjnego czy też funduszu krajowego). Zabezpieczenia te będą pokrywać m. in. zaległe wynagrodzenia za prace oraz inne świadczenia należne marynarzowi od armatora zgodnie z umową o pracę, odpowiednim układem zbiorowym pracy lub ustawodawstwem krajowym Państwa, którego banderę statek podnosi. Ponadto pomoc obejmować będzie również wszystkie uzasadnione wydatki poniesione przez marynarza, w tym koszt repatriacji, jak również podstawowe potrzeby marynarza, w tym odpowiednią żywność, ubranie, zakwaterowanie, zapasy wody pitnej, paliwo niezbędne do przetrwania na pokładzie statku, czy podstawową opiekę medyczną.

Co więcej, poprawka gwarantuje marynarzom ochronę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji ich choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci, jeśli zdarzenia te nastąpiły w związku z ich zatrudnieniem. Konwencja ustala minimalne wymagania dla ustawodawstwa krajowego i przepisów w zakresie zabezpieczenia finansowego na pokrycie wypłat wszelkich roszczeń́ wynikających z ww. zdarzeń. Zmiana ta wprowadza również̇ obowiązek przewożenia na statku, w miejscu widocznym dla marynarzy, dokumentu poświadczającego posiadanie przez nich zabezpieczenia oraz określa wzór takiego dokumentu.

Poprawki Konwencji MLC, nawet mimo ich wcześniejszej ratyfikacji w Polsce, ostatecznie wejdą w życie 18 stycznia 2017 r., z uwagi na wymogi przewidziane postanowieniami Konwencji.