Rezygnacja jedynego członka zarządu – planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

09.10.2018

09.10.2018 r.

Rezygnacja jedynego członka zarządu – planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) nowelizacji ulegnie również Kodeks spółek handlowych.

Zmiany dotyczą m.in. art. 202 k.s.h. (wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i polegają na dodaniu paragrafu 6 w brzmieniu: „Jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie”. Przepis ten może znacznie utrudnić opuszczenie spółki przez ostatniego członka zarządu.

Dotychczas jedyną regulację w tym zakresie przewidywał art. 202 § 5, wedle którego do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Uzupełniająco stosowano również uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., w której rozstrzygnięto, iż „oświadczenie członka jednoosobowego zarządu dochodzi do skutku z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją”.

 

/JF/