Nowelizacja ustawy o KRS – elektroniczne dokumenty finansowe.

22.03.2018

22.03.2018 r.

Nowelizacja ustawy o KRS – elektroniczne dokumenty finansowe.

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona obowiązek składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów towarzyszących wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Początkowym w okresie przejściowym tj. w dniach od 15 marca do 30 września 2018 roku, ustawodawca dopuścił możliwość dołączenia do wniosku elektronicznej kopii dokumentów finansowych w postaci rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania, odpisu uchwały o zatwierdzeniu, podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności.

Natomiast od 1 października 2018 roku wejdzie w życie obowiązek nie tylko składania, ale również sporządzania sprawozdań finansowych i niektórych innych dokumentów, takich jak np. sprawozdanie z działalności jednostki, wyłącznie w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator

Dzięki tym zmianom, osoba uprawniona do podpisania zgłoszenia, może bezpłatnie złożyć dokumenty finansowe bądź informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. W tym celu niezbędne jest utworzenie darmowego konta w systemie S24, który dostępny jest w portalu eKRS prowadzonym na stronie Ministra Sprawiedliwości i wybranie zakładki bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.

Nieodpłatne złożenie dokumentów finansowych nie dotyczy natomiast osób nieposiadających numeru PESEL, które zmuszone są do złożenia w systemie S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Na koniec warto wspomnieć, iż w związku z nowelizacją, z przedsiębiorców zdjęty zostanie obowiązek dodatkowego przesyłania sprawozdań finansowych do Urzędów Skarbowych. Sprawozdania te będą bowiem udostępniane organom podatkowym bezpośrednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

/JF/