Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

24.08.2017

24.08.2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Z końcem lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wprowadzająca system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych, tj. m.in. paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, weszła w życie w kwietniu bieżącego roku, a proponowane zmiany mają uzupełnić dotychczasowy system o dane geolokalizacyjne zgłaszane do istniejącego już rejestru teleinformatycznego.
Na wspomniane wyżej dane geolokalizacyjne mają się składać przede wszystkim współrzędne geograficzne określające położenie pojazdu, a także data oraz godzina pozyskania tych współrzędnych. W celu pozyskiwania danych geolokalizacyjnych w art. 4 ust. 1 ustawy zaproponowano wprowadzenie, obok rejestru zgłoszeń, dwa nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów, tj. lokalizator oraz zewnętrzny system lokalizacji wykorzystywany przez przewoźnika.
Przez lokalizator należy rozumieć urządzenie telekomunikacyjne, które wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano specjalne oprogramowanie udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową. Wraz z wprowadzeniem nowych środków technicznych, na przewoźników nałożony zostanie nowy obowiązek polegający na zgłaszaniu do rejestru indywidualnego numeru lokalizatora lub urządzenia zainstalowanego w pojeździe, służącego do monitorowania przez przewoźnika należących do jego floty środków transportu. Ponadto przewoźnicy oraz kierujący pojazdami będą odpowiedzialni za nieprzerwane dostarczanie aktualnych danych geolokalizacyjnych.
Istniejący dotychczas rejestr teleinformatyczny będzie wykorzystywany do gromadzenia i przetwarzania danych geolokalizacyjnych otrzymanych z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji. Dzięki porównaniu danych dotyczących konkretnego przewozu zamieszczonych w rejestrze z danymi geolokalizacyjnymi, możliwe będzie uzyskanie faktycznego obrazu przemieszczania towarów objętych obowiązkiem zgłaszania. Powyższe ma się realnie przyczynić do skuteczniejszego uszczelnienia systemu podatkowego.
Wraz z nowymi obowiązkami wprowadzone mają zostać kary za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych do systemu monitorowania drogowego oraz za brak wyposażenia pojazdu w lokalizator (kara w wysokości 10 000,00 zł) oraz za stwierdzenie w czasie kontroli nieprawidłowego użytkowania lokalizatora (kara w wysokości od 5 000 do 7 500 zł).
Na tym etapie projekt zostanie przekazany do Sejmu gdzie będą trwały dalsze prace. Przewiduje się, iż projektowane zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
/KH/