Nowe przepisy unijne dotyczące wyposażenia morskiego

13.04.2017

13.04.2017 r.

Nowe przepisy unijne dotyczące wyposażenia morskiego

Rozporządzenie ma na celu szybkie i proste wdrożenie Dyrektywy 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającą dyrektywę Rady 96/98/WE.

Dla porządku należy przypomnieć, iż zgodnie z przywołaną wyżej Dyrektywą, przez wyposażenie morskie należy rozumieć wyposażenie, które jest umieszczane lub które ma być umieszczane na statkach UE i które zgodnie z instrumentami międzynarodowymi wymaga zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego czy statek znajduje się na terytorium Unii, w czasie gdy wyposażenie jest na nim umieszczone.

Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.