Wygrany proces dot. międzynarodowej sprzedaży produktów zbożowych

18.07.2022

18.07.2022 r.

Wygrany proces dot. międzynarodowej sprzedaży produktów zbożowych

W zakończonym właśnie procesie sądowym nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała producenta zbóż w sporze z dużym podmiotem zajmującym się m.in. międzynarodowym obrotem towarami rolnymi. Choć strony współpracowały od dłuższego czasu, do Klienta naszej Kancelarii dość niespodziewanie skierowane zostało roszczenie z tytułu rzekomej niezgodności towaru z zamówieniem. Klient dodatkowo został obciążony kosztami międzynarodowego transportu sprzedanego wcześniej zboża.

Dokonana przez naszą Kancelarię analiza sprawy wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo tego, iż kreując roszczenie przeciwko Klientowi, wykorzystano braki w dokumentacji sprzedażowej – w toku współpracy część uzgodnień była dokonywana bowiem już ustnie (zwłaszcza gdy zamówienia były składane pilnie i pod określonego klienta docelowego na rynku zagranicznym).

Jedną z roboczych hipotez przyjętych przez nas na samym początku było to, że dystrybutor najprawdopodobniej nie zdołał dokonać zamierzonej przez siebie transakcji z zagranicznym kontrahentem, a następnie próbował konsekwencje nieudanej sprzedaży przerzucić na naszego Klienta – podmiot rynkowo dużo słabszy od siebie. Należy zaznaczyć, że tego typu sytuacje nie są rzadkością w handlu krajowym i międzynarodowym, gdzie wahania rynku powodują, iż pośrednicy (wcześniej zamawiający określone towary) mogą nagle stracić zainteresowanie wywiązaniem się kontraktu i usiłują znaleźć pretekst, by umów nie wykonywać.

W pierwszej kolejności przyjęta przez Kancelarię strategia postępowania przedsądowego pozwoliła na znaczną redukcję roszczenia. Na skutek podniesionych przez Kancelarię argumentów kontrahent naszego Klienta postanowił w ogóle zrezygnować z dochodzenia części swych rzekomych roszczeń. Co do pozostałych kwot dystrybutor postanowił jednak wszcząć proces sądowy przeciwko naszemu Klientowi, bazując na dokumentach, których rzetelność budziła nasze zastrzeżenia. W ocenie Klienta dokumenty te nie odpowiadały warunkom kontraktu, który uzgodnił reprezentowany przez nas producent, a okoliczności ich powstania były przedmiotem wątpliwości.

W toku postępowania przed sądem dystrybutor towarów rolnych dowodził swych roszczeń wspomnianymi dokumentami oraz zeznaniami świadków. Sąd pierwszej instancji przeprowadził szereg dowodów, które nasza Kancelaria kwestionowała i zadbała o to, by naruszenia procedury były odnotowane na potrzeby ewentualnej apelacji. O ile wyrok sądu pierwszej instancji był korzystny dla dystrybutora, o tyle sąd drugiej instancji w całości zmienił rozstrzygnięcie na korzyść naszego Klienta. Roszczenie przeciwko producentowi zostało w całości oddalone, a dystrybutor musi nadto zwrócić naszemu Klientowi koszty postępowania sądowego w obu instancjach.

Sprawę z ramienia naszej Kancelarii prowadziła aplikant radcowski Adrianna Kasprzyk wspomagana przez radcę prawnego Macieja Grudzińskiego.

 

/SEK/