Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

31.08.2020

31.08.2020 r.

Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

Zgodnie ze proponowanymi zmianami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w spółkach kapitałowych wprowadzone mają zostać nowe regulacje w zakresie wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

Tak proponowane zmiany mają wpłynąć na zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych a to z kolei przyczynić się mogłoby do zmniejszenia ryzyka związanego z działalnością gospodarczą tych podmiotów, a także wyeliminowania zdarzających się przypadków nadużyć związanych z funkcjonowaniem spółek.

W treści uzasadnienia projektowanej zmiany, dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wskazano, że organ rady nadzorczej sprawuje bieżący nadzór nad prowadzeniem działalności przez spółki kapitałowe. Przyznanie radom nadzorczym spółek kapitałowych dodatkowych uprawnień kontrolnych, może przyczynić się zatem do poprawy postrzegania tych podmiotów z perspektywy krajowych oraz zagranicznych dawców kapitału.

Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych obejmuje m.in. nałożenie na zarząd obowiązku udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, wprowadzenie doradcy rady nadzorczej, wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości, czy też wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji.

Projekt nowelizacji KSH trafił 5 sierpnia 2020 r. do konsultacji społecznych, które potrwają 45 dni od daty opublikowania projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast stosownie do treści art. 6 nowelizacji KSH ustawa ta ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

/ADK/