Prawo przedsiębiorcy do błędu

03.03.2020

03.03.2020 r.

Prawo przedsiębiorcy do błędu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Na jej mocy, w ustawie Prawo przedsiębiorców wprowadzono art. 21a, który przyznaje przedsiębiorcom nowe prawo do błędu.

Zmiana dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy naruszą przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Zgodnie z nowelizacją, przed ukaraniem przedsiębiorcy mandatem karnym albo administracyjną karą pieniężną organ wezwie przedsiębiorcę do usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz ewentualnych skutków tych naruszeń.

Przedsiębiorca, który w wyznaczonym terminie usunie naruszenia i ich skutki, nie zapłaci kary.

 

/JF/