Ułatwienia w zakresie dostępu do informacji w systemach teleinformatycznych

19.03.2017

19.03.2017 r.

Ułatwienia w zakresie dostępu do informacji w systemach teleinformatycznych

Ministerstwa cyfryzacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej wspólnie przygotowały ten projekt w celu wprowadzenia zmian ułatwiających obywatelom dostęp do informacji, a także załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w systemach teleinformatycznych.

Projekt ten wpisuje się w program „Od papierowej do cyfrowej Polski” podjęty przez Ministra Cyfryzacji, a realizowany we współpracy z innymi ministerstwami. W założeniu przedmiotowa ustawa ma być kolejnym krokiem dającym możliwość załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym urzędzie.

Zmiany mają objąć swym zakresem następujące obszary:

  1. przepisy o ruchu drogowym,
  2. przepisy dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny.

W zakresie przepisów o ruchu drogowym przede wszystkim pojawić ma się możliwość sprawdzania przez Internet liczby punktów za naruszenia popełnione przez kierowców. Co się zaś tyczy drugiego ze wskazanych wyżej zakresów, zaproponowano szereg zmian pozwalających na prostsze i szybsze uzyskiwanie świadczeń. Zmiany zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie udostępniania informacji znajdujących się w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego, a także na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w rejestrze PESEL i w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z założeniami autorów projektu, ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., za wyjątkiem przepisów o sprawdzaniu punktów za naruszenia przepisów o ruchu drogowym – zmiany w tym zakresie miałyby bowiem obowiązywać już od 1 kwietnia 2017 r.

/KH/