Wymóg dobrej reputacji w transporcie drogowym

07.03.2017

07.03.2017 r.

Wymóg dobrej reputacji w transporcie drogowym

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1071/2009 jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest cieszenie się dobrą reputacją. Jednak szczegółowe regulacje określa prawo krajowe. W Polsce powyższe przepisy transponowane są ustawą o transporcie drogowym.

Wymóg dobrej reputacji zarządzającego transportem oznacza, że nie może on być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie, w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego. Wyrok skazujący lub sankcje nakładane na zarządzającego transportem lub przedsiębiorcę transportu drogowego w jednym lub kilku państwach członkowskich za najpoważniejsze naruszenie przepisów wspólnotowych, powinny skutkować utratą dobrej reputacji.

Obecne regulacje unijne i krajowe pozostają ze sobą w ścisłym związku. Ustawa o transporcie drogowym odsyła do rozporządzeń, które precyzują naruszenia. Załącznik nr IV wspomnianego wyżej rozporządzenia określa przewinienia, które mogą grozić utratą dobrej reputacji. Najpoważniejsze z nich to:

  • Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
  • Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy.
  • Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego.
  • Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia.
  • Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.
  • Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

Kolejnym obowiązującym rozporządzeniem, do którego odsyłają polskie przepisy jest rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403, które uzupełnia w dalszym ciągu obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Naruszenia są klasyfikowane według stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń. Wyróżnia się trzy kategorie: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz naruszenia z załącznika IV rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (NN).

Jednocześnie określono zasady, pozwalające obliczyć jakie naruszenia z jaką częstotliwością będą skutkowały możliwością utraty dobrej reputacji przez zarządzającego transportem. Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok =1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok =uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Na gruncie prawa polskiego, utrata dobrej reputacji grozi przedsiębiorcy, wobec którego:

  • orzeczono prawomocny wyrok za przestępstwo wyraźnie wskazane w ustawie o transporcie drogowym.

Warto dodać, że jest to nowe rozwiązanie, bowiem dotychczas przepisy odsyłały jedynie do dziedzin prawa, takich jak prawo handlowe czy prawo o ruchu drogowym, nie wskazując konkretnych przestępstw. Obecnie przestępstwa są wymienione enumeratywnie, co wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do katalogu przewinień.

  • wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej bądź też orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania wymaga oceny dobrej reputacji.
  • wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej bądź orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

Omówione regulacje zaostrzają wymogi, którym muszą sprostać przedsiębiorstwa transportowe. Zmiany mają na celu eliminacje złych praktyk i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przestrzeganie przepisów dotyczących ruchu drogowego ma doniosłe znaczenie, bowiem utrata dobrej reputacji może spowodować wiele negatywnych konsekwencji dla nierzetelnych przewoźników, w tym nawet utratę licencji na wykonywanie transportu drogowego.