Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

28.02.2017

28.02.2017 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Prace legislacyjne są związane z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego wymogów dyrektywy unijnej 2014/112/UE. Celem prawodawstwa unijnego jest ujednolicenie warunków i organizacji pracy w sektorze żeglugi śródlądowej w państwach europejskich. Ustawa będzie uzupełniać przepisy Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej. W ocenie autorów projektu, zmiany w tej kwestii są konieczne, bowiem ze względu na specyfikę pracy, obecne regulacje nie przystają do realiów zatrudnienia w tym sektorze.

W projekcie ustawy uregulowano czas pracy osób pracujących na statkach żeglugi śródlądowej i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – członków załogi oraz personelu pokładowego. Co ważne, adresatami nowych regulacji nie są małe przedsiębiorstwa żeglugowe, które na własny rachunek eksploatują jednostki pływające, czyli do samozatrudnionych. Mając na względzie strukturę sektora żeglugi śródlądowej w Polsce, wprowadzone zmiany nie powinny więc spowodować daleko idących konsekwencji dla większości armatorów.

Zgodnie z projektem ustawy, czas pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie obejmował pracę wykonywaną na statku na polecenie pracodawcy. Istotne jest również, że czas pozostawania w gotowości do wykonywania pracy na statku będzie wliczany do czasu pracy. W praktyce oznacza to, że czasem pracy będzie np. również czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.

Według projektu, czas pracy w żegludze śródlądowej ma obejmować łącznie limity godzin pracy z godzinami nadliczbowymi. Określone w projekcie ustawy limity czasu pracy obejmują także czas pracy na statku pasażerskim w sezonie oraz czas pracy w porze nocnej. Warto zauważyć, że planowane regulacje – odmiennie niż Kodeks pracy – definiują „porę nocną”. Mianowicie, przyjęto, że w żegludze śródlądowej pora nocna to 7 godzin między godziną 23.00 a 6.00.

Wskazane limity czasu pracy będą mogły być wydłużone tylko w przypadku wystąpienia tzw. stanów nadzwyczajnych, czyli np. okresów zagrożenia bezpieczeństwa statku i ludzi znajdujących się na jego pokładzie. Inaczej niż przepisy Kodeksu pracy ustawa będzie także regulować zasady przyznawania dni odpoczynku pracownikom sektora żeglugi śródlądowej. Oczywiście, nowe regulacje będą korzystniejsze niż dotychczasowe, bowiem zgodnie z celem dyrektywy unijnej, mają one uwzględniać specyfikę tej pracy. W rozumieniu ustawy, „odpoczynek” będzie obejmował okres poza czasem pracy na statku, w tym okres odpoczynku na jednostce w trakcie rejsu lub podczas postoju oraz okres odpoczynku na lądzie.

Istotnym novum projektowanych zmian będzie obowiązek pracodawcy prowadzenia dla każdego z pracowników osobnej ewidencji czasu pracy. Co więcej, dodatkowym wymogiem dla pracodawców będzie obowiązek przedstawienie przedmiotowej ewidencji pracownikowi do zatwierdzenia podpisem – do 10-go dnia każdego miesiąca.

Zważywszy, że przedstawione regulacje są na etapie prac legislacyjnych, ostateczny kształt ustawy poznamy dopiero po ich zakończeniu.

/KP/