AKTUALNOŚCI

31.01.2019 r.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem Platformy ma być działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

/JF/

12.12.2018 r.

Zmiany w Konwencji MARPOL

Konwencja MARPOL to międzynarodowa umowa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, która została przyjęta na Międzynarodowej Konferencji w sprawie zanieczyszczania mórz zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską [dalej: „IMO”] w Londynie w 1973. W dniach 24-28 października 2016 w Londynie odbyło się 70 posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee, dalej: „MEPC”) IMO. Na posiedzeniu tym przyjęte zostały zmiany dotyczące m.in. zużycia paliwa przez statki […]

05.12.2018 r.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również […]

27.11.2018 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

W dniu 23 listopada 2018 r. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi – Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce obecnie działających trzech […]